Çocukluk Çağı Üriner Sistem Tüberkülozu

Ahmet Midhat Elmacı,Fatih Akın,Melike Emiroğlu

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 175-176
Özeti Üriner tüberküloz, ikinci sıklıkta görülen ekstrapulmoner tüberküloz şekli olup çocukluk çağında nadirdir, bulgular genellikle erişkin yaşlarda ortaya çıkar. Hastalığın başlangıcında çoğu vaka asemptomatik olabilir ve klinik bulgular aşikar hale gelince böbreklerde ciddi hasara bazen de total fonksiyon kaybına sebep olabilmektedir. Bu makalede, hematüri ile prezente olan ve üriner tüberküloz tanısı alan bir adolesan vaka sunulmuştur.

 

Urinary tuberculosis is the second most common presentation of extrapulmonary tuberculosis which is rarely seen during childhood. Symptoms usually occurs during adulthood. Onset of the disease may be asymptomatic and when clinical signs become apparent a serious damage of kidneys might have been already occurred. We report here an urinary tuberculosis diagnosed adolescent girl who presented with hematuria.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Midhat Elmacı, T.C Sağlık Bakanlığı Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Nefroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Elmaci AM,Akin F,Emiroğlu M.Çocukluk Çağı Üriner Sistem Tüberkülozu. Selcuk Med J 2014;30(4): 175-176

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Çocukluk Çağı Üriner Sistem Tüberkülozu, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(4)
Geliş Tarihi : 31.07.2013, Kabul Tarihi : 11.12.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme