Erişkinlerde Arcus Dentalis Superior Ve Arcus Dentalis İnferior Iııorfolojisi

Mehmet Ali Malas,Bünyamin Büyükavcı

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 225-230
Özeti Diş kemerleri çoğunlukla simetriktir ama ma-tematiksel ve ınoıfrlojik olarak sapınıdarın olduğu olgular da bildiı-ihnektedir. Çalışmaınızila erişkin kadın ve erkeklerde mandibula ve nuıksilhıda arcu.v dentalis superior ve arcus dentalis infrrior vapı,youn moıfolojik özelliklerinin araştırdınası aınaçlandı. Çalışmamızda maksilla ve mandibula ile ilgili ano-malisi ve malokluzyontt ohnavan. daha önce bu bölge ile ilgili ortodontik bir tedavi, ameliyat veya travma geçirmendş, klinik olaı-ak nmıtıal diş kemeri şekline sahip yaşları 17-35 yaş al-asa-Ida değişen 25 erkek, 25 kadın olgudan alınan toplam 50 tane alçı modelden yararlanddı. Alınan ökliınlerin cinslere göre karşdaştırdmasında mandibuladaki n10- larlar arası genişlikte erkeklerde daha geniş olmak üzere istatistiki açıdan anlamlı farklılığın olduğu (p<0.05), diğer alınan tüm ölçümlerde ise anlamlı farklılıkların olmadığı tespit edildi. Diş lıekimliğinde ve uygulamalarda büyüme ile ilgili deişiklikleı-in belirlenmesinde, teşhis, tedavi ~Inci ohnası yönüyle kalitatif veya kantitatif çalışmaların önemli olduğu sonucuna varıldı.

 

Although the dental urch is generally symmetric, some cases of both mathematically and morp-hologieally deviated Pons have been reported. Irı our study,we aimed ta investigate the morphological pattern of dental ardı in adult maks and females. Using plaster casts, we peıformed our examination on 50 peoplc (25 males and 25 females, ranging from 17 to 35 years of ages), who had no anomalies or disorders of maxilla and mandible, and had no previous or CUITC111 dental treatmems. The results revealed that the width of the first intermolars in mandibles was significantly different between sexes (the value of the first intetınolar width in mandibles was largeı- in males, p<0..05). There vere no sig-nificant differences in the other nıorphological .fe-atures examined.We. therefore believe that both the quantitative and qualitative analysis of the size and shape of the dental arch is especially important j'or the diagnosis, treatment and determination of the developnıental differences in dentistry.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Ali Malas, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Erişkinlerde Arcus Dentalis Superior Ve Arcus Dentalis İnferior Iııorfolojisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(4)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme