Güvercin Besleyicisi Hastalığı

Ersin Şükrü Erden,Nebihe İsaoğulları,Mesut Demirköse,Ramazan Davran

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 74-75
Özeti Hipersensitivite pnömonisi, çeşitli organik ya da kimyasal maddelerin inhalasyonu ile gelişen immun yanıtın neden olduğu bir inflamatuar intertisyel akciğer hastalığıdır. Kuş besleyicisi hastalığı, kanatlıların dışkı ve tüy antijenlerine bağlı gelişen bir hipersensitivite pnömonisidir. Başta güvercin olmak üzere birçok kanatlı hipersensitivite pnömonisi’ne neden olmaktadır. Burada güvercin besleyicisi hastalığı tanısı konularak tedavi edilen bir subakut hipersensitivite pnömoni olgusu sunulmaktadır. Otuz iki yaşında erkek göğüs hastalıkları polikliniğine iki aydır olan efor dispnesi, kuru öksürük, ateş, terleme, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri ile başvurdu. Hastanın güvercin beslediği öğrenildi. Hastaya anamnez, fizik muayene, solunum fonksiyon testleri, akciğer grafisi ve yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları ile güvercin besleyicisi hastalığı tanısı konularak prednizolon tedavisi yapıldı. Sonuç olarak, bu olguların erken tanı almaları, böylece gerekli önlemlerin alınarak erken tedavi edilmeleri hastalığın kronik forma ilerlemesinin önlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

 

Hypersensitivity pneumonia is an inflammatory interstitial lung disease caused by immune response due to inhalation of various organic and chemical substances. Bird fancier’s lung disease is a hypersensitivity pneumonia which develops in response to organic bird products. Hypersensitivity pneumonitis is caused by many birds, especially pigeon. In the current case, the diagnosis was subacute hypersensitivity pneumonitis. Thirty two year-old male was admitted to chest diseases outpatient clinic due to two months of effort dyspnea, dry cough, fever, sweating, fatigue and weight loss. The patient has a history of pigeon feeding. The patient was diagnosed as pigeon fancier’s lung disease by the help of the history, physical examination, pulmonary function tests, chest radiography and highresolution computed tomography findings, and he had prednisolone therapy. As a result, an early diagnosis and then early treatment after the necessary precautions are very important to avoid chronic progress of these diseases.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ersin Şükrü Erden, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Erden EŞ,İsaoğulları N,Demirköse M,Davran R.Güvercin Besleyicisi Hastalığı. Selcuk Med J 2014;30(2): 74-75

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Güvercin Besleyicisi Hastalığı, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(2)
Geliş Tarihi : 13.11.2012, Kabul Tarihi : 10.12.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme