Kurbağa Alt Üzofagus Segrnentinde Kalsiyumsuz Ortama Kalsiyum İlavesi İle Oluşan Kasılmalar Üzerine Bazı İki Değerli Katyonların (mn2+, Cd÷2) Etkileri

Yusuf Karataş,Kansu Büyükafşar,Peyman Uçar,Şerare Atçı,Ergin Şingirik,Atilla Dikmen,Serpil Önder,Firuz Baysal

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-7
Özeti 0.01 mili Na2EDTA re 20 mM KCI içeren kal-siyurnsuz Ringer ortamına 1 mM CaCl2 uy-gulamasznın izole kurbağa alt üzotagus seg-mentlerinde oluşturduğu kontraktür tarzındaki cevaplar üzerine bazı iki değerli katyonların etkisi incelendi. Kullanılan konsantrasyonlarda 10.01, 0.025, 0.05, 0.075, 0.1 ve 1 mM) Mn2+ veya Cd2+, kasılmaları doza bağımlı bir şekilde inhibe etti. CaCl2 ile elde edilen kontraktürler üzerine Mn2+ ve Cd2±'un inhibitör etkileri karşılaştırıldığında, Cd2+'un daha güçlü olduğu saptandı. Bu hulgulara göre KCl ile depolarize edilmiş Na2EDTA içeren kalsiyunzsuz ortamdaki kurbağa alt özolagus şeritlerinde dışarıdan kalsiyum ile oluşan kasılmalarm Cd2+ ve Mn2+ tarafindan inhibe edilmesi, söz konusu kasılmaların depolarize ortamda kalsiyum influkszına bağlı olabileceğini telkin etmektedir.

 

Ejjects of Mn2+ and Cd2+ vere investigated on the contracture induced hy I mM CaCl2 in the iso-lated frog lower oesophageal circular segments in-cuhated irt Ca2+ free Ringer solution containing 20 mM KCl and 0.01 mM Na2EDTA, Roth Mn2+ and Cd2+ inhibited the contractures in a can-•entration dependent manner. Cd2+ was found to be more patent than Mn2+ on the Ca2+ induced c:ont-racture. These findings indicated that Cd2+ and Mn2+ can block Ca2+ entry from extracellular space ta intracellulat- compartment.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yusuf Karataş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kurbağa Alt Üzofagus Segrnentinde Kalsiyumsuz Ortama Kalsiyum İlavesi İle Oluşan Kasılmalar Üzerine Bazı İki Değerli Katyonların (mn2+, Cd÷2) Etkileri, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(1)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme