Pıyasada Bulunan Farklı Ikı Ceftrıaxone Preparatının İn-Vitro Olarak Duyarlılıklarının Karşılaştırılması

Bülent Baysal,Ahmet Saniç,Mahmut Baykan,Halil Özerol

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 499-500
Özeti ülkemizde farklı firmaların piyasaya sunduğu iki ceftriaxone preparatından hazırladığımız an-tibiyogram diskleri; Oxoid firmasından sağlanan ceftriaxone diski referans kabul edilerek Kirby Bauer'in disk difüzyon tekniği kullanılarak kar-şılaştırılmıştır. Gerek standart gerekse her iki ceftriaxone pre-paratından hazırlanmış disklerle yaptığımız ça-lışmada preparatlar arasında duyarlılık açısından fark olmadığı gözlenmiş olup, S. aureus suşlarının % 44.01ii duyarlı, %48.0'i az duyarlı; E.colif % 91.7 si duyarlı; Proteus suşlarının % 76.91u duyarlı % 15.3' ünün az duyarlı olduğu saptanmıştır.

 

Using Kirby Bauer' s disc diffusion technique we compared two different rommercial preparations of Ceftriaxone available in our country. Ceftriaxone discs produced by the Oxoid firm were used as re-ference. Standard discs produced by the Oxoid firm were used as reference. Standard discs of the Oxoid firm and the two other Ceftriaxone discs were found to be no dilerent (han each other in sensitivity. We found 44.0 % of S. aureus strains were sen-sitive, 48.0 % less sensılive; 91.7 % of E. coli sıra-ins sensitive, 5.6 % less sensitive; 76.9 % of Proteus strains sensitive, 15.3 % less sensitive to Ceft-riwcone.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bülent Baysal, Necmettin erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Pıyasada Bulunan Farklı Ikı Ceftrıaxone Preparatının İn-Vitro Olarak Duyarlılıklarının Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme