Psikososyal Travma Tarafından Tetiklenen Koroner Arter spazmının Yol Açtığı Akut Miyokard Enfarktüsü

Mehmet Tekinalp,Hakan Akıllı,Yusuf İzzettin Alihanoğlu,Kurtuluş Özdemir

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 44-45
ÖzetiKoroner arter spazmı, epizotlar sırasında geçici ST segment elevasyonunun eşlik ettiği spontan göğüs ağrısı epizotları ile karakterize olan iskemik kalp hastalığının özel bir tipidir. Bu sendrom, ani ölüme ek olarak akut miyokard enfarktüsü, ventriküler taşikardi veya fibrilasyon ile ilişkili olabilir. Fizyolojik stres de akut miyokard enfarktüsü için artmış bir risk ile ilişkilidir. Ağır iş temposundan kaynaklanan psikososyal travmadan hemen sonra başlayan, devam eden göğüs ağrısı için acil servise başvuran 23 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Başvuru sırasında ne EKG’sinde ne de kardiyak enziminde değişme olmadı, fakat takip edilirken akut ST elevasyonlu MI gelişti. Anjiyografide koroner arterlerde stenoz yoktu. Tipik semptomları göz önüne alındığında ergonovin testi gerekli görülmedi. Ca-kanal blokeri ve nitratlar ile semptomları düzeldi. Hasta bir Ca-kanal blokeri reçete edilerek taburcu edildi ve ileride göğüs ağrısı olmadı. Sonuç olarak, ağır iş yükünden kaynaklanan psikososyal stresden ve sempatik hiperaktiviteden dolayı gelişebilen vazospazmın, bu genç hasta için akut miyokard enfarktüsünün sebebi olduğunu düşünüyoruz.

 

Coronary artery spasm is a special type of ischemic heart disease characterized by spontaneous episodes of chest pain accompanied by transitory ST segment elevations during the episodes. This syndrome may be associated with acute myocardial infarction, ventricular tachycardia or fibrillation, as well as with sudden death. Psychosocial stresses are also associated with an increased risk for acute myocardial infarction. We reported a 23 years old, male patient who applied to the emergency department for ongoing chest pain which had begun just after psychosocial trauma arising from heavy business tempo. He had neither ECG, nor cardiac enzym changes during admission, however acute MI with ST elevation occurred while following up period. There was no stenosis in coronary arteries on angiography. Given the typical symptoms, an ergonovine test was considered unnecessary. Administration of Ca-channel blocker and nitrates ameliorated his symptoms. The patient was prescribed a calcium channel blocker at discharge and has had no further chest pain. Finally, we thought that the cause of acute myocardial infarction for this young patient that occurred after vasospasm might be due to sympathetic hyperactivity and psychosocial stresses resulting from heavy work load conditions.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Tekinalp, Beyhekim Devlet Hastanesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Psikososyal Travma Tarafından Tetiklenen Koroner Arter spazmının Yol Açtığı Akut Miyokard Enfarktüsü, Olgu Sunumu,
, Vol.30(Ek)
Geliş Tarihi : 22.02.2013, Kabul Tarihi : 01.04.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco