Yıl: 2002, Cilt: 18, Sayı: 4 Tüm Sayı(PDF)

Year: 2002, Vol.: 18, No.: 4 Issue Full File(PDF)

Araştırma makalesi
Laparoskopik Kolesistektomi Yapılan Kadın Hastalarda Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi

Gökhan Kalaycı, Hüseyin Uysal, Mustafa Şahin

Yüksek Doz Florun Sıçan Dokularına Etkisi

Alparslan Gökçimen, Özden Çandır, Mehmet Ali Malas

Behçet Hastalarında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Sonuçları İle Solunum Fonksiyon Testleri Arasındaki İlişki

Hüseyin Uysal, Şükrü Balevi, Nilsel Okudan

Yenidoğanlarda Orbita Ve Kranyofasiyal Parametreler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

Mehmet Ali Malas, Erkan Ataş

Hiperbilîrubinemi Nedeniyle Tedavi Olan Vakalarda Nörolojik Gelişme Ve Odyolojik Muayene Sonuçları

Osman Başpınar, Bilge Kutluhan Aksu, Güner Karatekin, Asiye Nuhoğlu

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Ve Hemodiyaliz Hastalarında Helicobacter Pylori Antikor Pozitiflik Oranı

Lütfullah Altıntepe, Zeki Tombul, Süleyman Türk, İbrahim Güney, Abdullah Sadık Girişgin, Emine İnci Tuncer, Mehdi Yeksan

Kuru Göz Hastalarında Otolog Serum Uygulamasının Etkinliği

Nazmi Zengin, Ahmet Özkağnıcı, Mehmet Kemal Gündüz

Supratentorial Anevrizmalar

Ahmet Önder Güney, Ertuğ Özkal, Osman Acar, Onur Çiçek

Derleme
Astım Patogenezi

İsmail Reisli, Yavuz Köksal

Olgu sunumu
De Novo 46,xy,t(13;20)(q22;p13) Karyotipi Ve Konjenital Sağırlığı Olan Bir Olgu

Ayşegül Zamani, Hatice Gül Dursun, Sennur Demirel, Aynur Acar

Kartagener Sendromu

Ayşe Orman, Fevzi Sefa Dereköy, Murat Cirit, Mehmet Ünlü, Aylin Yücel

Angüler Arter Pediküllü Ada Flebi İle Kolumella Rekonstrüksiyonu

Zekeriya Tosun, Sadık Şentürk, Adem Özkan, Nedim Savacı

İndeksleme