İleri Yaş Kavernöz Sinüs Trombozlu Bir Olgu

Dilcan Kotan,Aslı Aksoy Gündogdu,Gürkan Kayabaşoğlu

  •  Yıl : 2018
  •  Cilt : 34
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 34-35
Özeti İskemik inmenin nadir nedenlerinden olan kavernöz sinüs trombozu, yaşamı tehdit eden bir durumdur. Mortalitesi yüksektir ve klinik olarak kranyal sinir tutulumu ve görme kaybı dahil morbiditeye yol açabilir. Kavernöz sinüs trombozu enfeksiyöz veya nonenfeksiyöz kaynaklı oluşabilir. Bu çalışmada, iyi gidişli, nonenfeksiyöz, ileri yaş kavernöz sinüs trombozlu nadir bir kadın olgu sunulmuştur.

 

The cavernous sinus thrombosis is a very rare and life-threatening condition. The mortality rate remains high, and significant morbidity includes residual cranial nerve palsies and blindness. The causes of cavernous sinus thrombosis are infectious or aseptic. We report well-progressed a rare case of aseptic thrombosis of the cavernous sinus in an older patient.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Dilcan Kotan, sakarya üniversitesi tıp nöroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Kotan D, Gündogdu AA, Kayabaşoğlu G. Cavernous Sinus Thrombosis in an Older Patient. Selcuk Med J 2018;34(1): 34-35.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
İleri Yaş Kavernöz Sinüs Trombozlu Bir Olgu, Olgu Sunumu,
, Vol. 34(1)
Geliş Tarihi : 19.02.2015, Kabul Tarihi : 25.04.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme