ADLI TIP AcISINDAN AV TUFEKLERININ ONEMI

İSHAK GÜRSEL GÜNAYDIN, Akif İnanıcı, Bülent Üner

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 143-150
Tüm dünyada oldugu gibi, iilkemizde de atecli si-lahlarla iclenen surlar onemli bir yere sahiptir. Ate li silahlarla iflenen suclar arastnda ise ozellikle ktrsal kesimde av tiifeginin kullantldtgt olaylar °I-thaca biiyia bir orandathr. Bu tiir olaylartn ori-jininin saptanmast kin av tufegi ye filegi yapistnin iyi hilinmesi gerekmektedir. Boylelikle meydana ge-tirilen yarantn yorumlanmast ile olaytn orijininin sap. tanmast miimkan olacakttr. Bu califmada, av tii-fegi ve hakkinda genet bilgiler verildigi gibi, olaytn orijinini saptama •alltmalaruun temelini olu§turan att§ mesafesi saptanmastnda gikoniinde bulunduritIntast gereken kriterler de actklanmtotr.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ADLI TIP AcISINDAN AV TUFEKLERININ ONEMI
, Vol. 12 (1)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;