Yazarlar için Rehber

Selçuk Tıp Dergisi (Selcuk Med J), Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin bilimsel, bağımsız, hakemli, açık erişimli yayın organıdır. Tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan geniş bir kitleye hitap eden disiplinli bir dergidir. Temel amaç Tıp/Sağlık alanında, tanı ve tedavideki güncel gelişmelerin, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanmasıdır.

Selçuk Tıp Dergisi, tıp bilimine ve akademik çalışmalara katkısı olan, klinik ve deneysel çalışmaları, editöryal yazıları, klinik olgu bildirimlerini, teknik ve eğitici derlemeleri, orijinal görüntü raporlarını ve editöre mektupları yayınlar. Anket/mülakat çalışmaları; Editörün ilk değerlendirmesi sonucunda çok değerli bir katkı sunuyorsa değerlendirmeye alınabilir.

Dergi gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen, editöryal çalışmalar hariç tüm yazılar alanında uzman hakemlere bilimsel değerlendirme için gönderilir. En az iki hakem kararı aranır. Yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir. Uygunluğunu tartışılan çalışmalarda yardımcı editörler hakemlerin yorumlarını dikkate alarak kendi değerlendirmelerini eklerler. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör'e aittir. Bütün makaleler için süreçlerin editör ve yayın kurulu tarafından en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılması hedeflenir. Fakat elde olmayan gecikmelerden dolayı bu süre uzayabilir.

Yayın kurulu kararları ile belirlenen bazı konular hakkındaki yazılar, yayın kurulu üyelerinin tamamının incelemesine sunulur. İncelemeler sonucu oy çokluğuna ulaşan çalışmaların dergideki süreçleri devam edecektir. Yayın kurulu kararları dergi web sitesinde yayınlanmaktadır.

Yayına kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yazarlara ve Selçuk Tıp Dergisine aittir. Selçuk Tıp Dergisi, ilave olarak websitesinde bulunan telif hakları bildirim belgesinin de yazarlar tarafından onaylanarak imzalanmasını ve ıslak imzalı formun sisteme eklenmesini talep etmektedir Dergi her yıl mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili İngilizcedir.

Gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yerde/dergide yayınlanmamış olması ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir [Bilimsel kongrelerde sunulan sözlü bildiri ve posterler (özet ya da tam metin olabilir) bildirilmek kaydı ile hariçtir]. Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu (etik, bilimsel, yasal vb.) yazarlara aittir. Dergide yayımlanan yazılarda ifade edilen ifadeler veya görüşler yazarların görüşleri olup, editörlerin, yayın kurulu ve yayıncının görüşlerini yansıtmaz; editörler, yayın kurulu ve yayıncı, bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmamış olan yazıların incelenmeye alınıp alınmaması Editör ve Editöryal Kurulun insiyatifindedir.

Tüm çalışmalarda etik kurul onayı ve bu onamın belgelendirilmesi gerekmektedir. Tüm çalışmalarda yazarların çalışmaya katkı düzeyi ve onayı bildirilmelidir. Çalışmada veri toplanması, deney aşaması, yazım ve dil düzenlemesi dahil olmak üzere herhangi bir aşamasında finansal çıkar çatışması olmadığı bildirilmelidir. Çalışmada varsa ticari sponsorluk bildirilmelidir. Selçuk Tıp Dergisi’nde intihal programı (iThendicate) kullanılmaktadır. Akademik atıf sınırını aşan benzerlik taşıyan makaleler ve yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Dergi intihal tarama raporunu yazardan talep edeceği gibi kendisi de tarama yapabilir.

Derginin yayın politikası ve süreçleri Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Avrupa Birliği Derneği Bilim Editörleri (European Association of Science Editors-EASE) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information Standards Organization-NISO) yönergelerini takip eder. Dergimiz ‘Şeffaflık ve Akademik Yayıncılık En İyi Uygulamalar İlkelerine’ (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) (doaj.org/bestpractice) uygundur. Yayın Kurulu, dergimize gönderilen çalışmalar hakkındaki intihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edecektir.

Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikâyet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikayetleri için doğrudan baş editör veya editör/yayın kurulu ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanacaktır. İtiraz ve şikayetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Baş Editör verecektir. Yayıncı ve editör gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazırdır.

Selçuk Tıp Dergisi ile ilgili tüm yazışmalar, makale gönderme, makalenin takibi, danışman raporları, düzeltmelerin yapılıp yüklenmesi, kabul yazısı gönderimi ve diğer tüm makale ile ilgili formların yüklenmesi https://www. selcukmedj.org sayfasından yapılacaktır. Bu site üzerinden yüklenecek makaleler için kurallar aşağıda belirtilmiştir.

Selçuk Tıp Dergisi, ücretsiz, açık erişim politikası benimsemektedir. Bu bağlamda dergide yayınlanan tüm yazılar https://www. selcukmedj.org adresinden erişime açık olup yazarlardan hiçbir ek ücret talep edilmeyecektir.

Yazarlık
Selçuk Tıp Dergisi’ne gönderilen çalışmalarda yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık koşullarını karşılaması gerekmektedir. ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 koşulu karşılamasını önermektedir:
  • Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak;
  • Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak;
  • Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak;
  • Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Yazar olarak belirtilen her kişi yazarlığın dört koşulunu karşılamalıdır ve bu dört koşulu karşılayan her kişi yazar olarak tanımlanmalıdır. Yazar olarak atanan tüm kişiler yazarlık için hak kazanmalı ve hak kazanan herkes listelenmelidir. Dört kriterin hepsini karşılamayan kişilere makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir. Finansman alımı, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel gözetimi, kendi başlarına, yazarlığı haklı çıkarmaz. Bir ya da daha fazla yazar, çalışma başlangıcından yayınlanmış makaleye kadar, bütün olarak çalışmanın bütünlüğünün sorumluluğunu üstlenmelidir.

Çok merkezli çalışmalarda yazarlık bir gruba atfedilir. Yazar olarak adlandırılan grubun tüm üyeleri, yukarıdaki yazarlık kriterlerini tam olarak karşılamalıdır. Bu kriterleri karşılamayan grup üyeleri, onayları ile birlikte listelenmelidir. Mali ve maddi destek de kabul edilmelidir.

Selçuk Tıp Dergisi'nde yayınlanan makalelerde yapılan tüm açıklama ve görüşler, yazar(lar) ın görüşlerini yansıtmaktadır. Dergiye makale gönderen yazarlar bu açıklamaları okumuş ve sorumluluğunu kabul etmiş sayılırlar.

Tüm içerik yazarların sorumluluğundadır. Ulusal ve uluslararası kanunlarla korunan, sunulan tablo, şekil ve diğer görsel materyallerin telif hakları ile ilgili tüm mali sorumluluk ve yasal sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlar makaleleriyle ilgili dergiye karşı çıkarılan her türlü yasal işlemden sorumludur.

Bilimsel katkıları ve sorumlulukları ve yazıyla ilgili çıkar çatışması (conflict of interest- COI) konularını açıklığa kavuşturmak için, Yazar Katkı Formu'nun tüm bölümleri ilgili yazar tarafından doldurulmalı ve ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları için Beyan Formu tüm yazarlar tarafından çevrimiçi olarak doldurulmalıdır. Her iki form da orijinal sunum sırasında yazıya dahil edilmelidir.

Yazar isimleri Telif Hakkı Devir Forumu’nda listelendiği gibi yayınlanacaktır. İlgili tüm tarafları korumak için, üyelikteki değişiklikler veya daha sonraki bir tarihte isim değişikliği yapılmayacaktır.

Başlık dosyasında, alt kısma yazar katkı oranları tüm yazarları içerecek şekilde yüzdelenerek belirtilmelidir. Makale ana dosyasında yazar isimleri herhangi bir şekilde yer almamalıdır.

Yazar Değişikliği Talepleri
Yazar listesindeki yazar isimlerinin eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi ancak makale kabul edilmeden önce ve ancak dergi Editörü tarafından onaylandığı takdirde yapılabilir.

Böyle bir değişikliği talebi olursa Editör, sorumlu yazardan (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazarlardan eklemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta), talep eder. Editör, yalnızca istisnai durumlarda, makale kabul edildikten sonra yazarların eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır.

Makale Yazımı
Orijinal araştırma makalesi kaleme alanlar, konuyu özgün bir şekilde ve nesnel bir tartışma ile ele almalıdır. Makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

Özgünlük
Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Makale yazımının yapay zekâ sistemleri kullanılarak yapıldığı çalışmalar kabul edilmemektedir. Yapay zekâ sistemleri, sadece yazıların dil düzenlemeleri için kullanılabilir.

Orijinal Kaynak Kullanımı ve Atıf Yapma
Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının eserlerini veya sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun şekilde alıntılandığından emin olmalıdır. Üçüncü taraflarla konuşma, yazışma veya tartışmalarda olduğu gibi özel olarak elde edilen bilgiler, kaynağın açık ve yazılı izni olmadan kullanılmamalıdır.

Veri Erişimi ve Muhafazası
Yazarlardan, editör incelemesi için makalelerini destekleyen araştırma verilerini sağlamaları ve/veya derginin açık veri gereksinimlerine uymaları istenebilir. Yazarlar, mümkünse, bu tür verilere kamu erişimi sağlamaya ve bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmalıdır. Dergimiz, araştırma verilerinin TUBITAK'ın Aperta Portalı'na yüklenmesini tavsiye etmektedir.

Çoklu ve Eşzamanlı Yayın
Bir yazar aynı araştırmayı içeren makalesini birden fazla dergisinde yayımlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı davranıştır. Bir yazar, özet şeklinde yayınlanmış olması dışında, daha önce yayınlanmış bir makaleyi başka bir dergide değerlendirilmek üzere sunmamalıdır.

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını ve Etik Kurul Onamları
Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.  Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir. Anket çalışmaları ve mülakata dayanan çalışmaların etik kurul onam belgeleri alınmış olmalı ve makale yüklenirken dergi sistemine eklenmelidir.

Çıkar Çatışması
Kişinin yaptığı işte çelişkiye düşmesine yol açacak, objektifliğini önemli oranda bozabilecek veya herhangi bir kişi ya da kuruluş̧ lehine adil olmayan avantaj sağlayabilecek herhangi finansal ya da diğer tür çıkarlardır. Araştırmanın yürütülmesi ve makalenin hazırlanması sürecinde alınan tüm mali destek kaynakları ve sponsorların çalışmadaki rolü açıklanmalıdır. Finansman kaynağı yoksa bu da belirtilmelidir. Açıklanması gereken olası çıkar çatışması örnekleri arasında danışmanlıklar, maaş alımı, hibeler yer alır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.

Hata Bildirimi
Bir yazar yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık fark ettiğinde, derhal dergiye bildirimde bulunmalıdır. Editör tarafından gerekli görüldüğü takdirde makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için iş birliği yapmak da yazarın yükümlülüğüdür. Editör veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın hata içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, yazarın konu hakkında editöre bilgi vermek de dahil olmak üzere editörle iş birliği yapması yazarın yükümlülüğüdür.

Görüntü Bütünlüğü
Bir görüntüde belirli bir özelliği geliştirmek, karartmak, taşımak, kaldırmak veya eklemek kabul edilemez. Yazarlar, dergi tarafından uygulanan grafik görseller için belirlenen politikaya uymalıdır.

Düzeltme ve Yayından Geri Çekme Talepleri
Selçuk Tıp Dergisi tarafından yayımlanan makaleler nihai versiyondur. Bu nedenle yayımlandıktan sonra düzeltme talepleri, Yayın Kurulu tarafından COPE yönergelerine göre değerlendirilir.

Yayından geri çekme talepleri, makale kabulünden önce yapılmalıdır ve Editör Kurulu onayına tabidir. Makale kabulü sonrasında henüz yayınlanmadan önce bir geri çekme talebi olursa, gerekçesi ile birlikte baş editöre mail yolu ile ulaştırılmalıdır. Gerekçeler editör kurulu toplantısında değerlendirilerek nihai karar verilecek ve yazara mail yolu ile bildirilecektir. Yayın aşamasına alınmış bir makalenin geri çekme talep başvuruları dikkate alınmayacaktır. Yayımlanmadan önce çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar (lar), Geri çekme formunu doldurarak her bir yazarın ıslak imzası ile imzalanmış ve taratılmış halini [email protected] adresi üzerinden e-posta aracılığıyla Baş Editör ve Editör kuruluna iletmekle yükümlüdür. Geri çekme formuna web sitemizin indirmeler sayfasından ulaşabilirsiniz(https://www.selcukmedj.org/tr-tr/indirmeler/). Editör Kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek en geç 15 gün içerisinde dönüş sağlar.

Yazar isimleri, bağlantıları, makale başlıkları, özetler, anahtar kelimeler, herhangi bir bilgi yanlışı ve dijital nesne anımlayıcılardaki [digital object identifier (DOI)] yazım hataları, bir “erratum” ile düzeltilebilir.

Makale Değerlendirme Süreci
Dergiye gönderilen makalelerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve yayınlanması hedeflenmiştir. Tüm makaleler çift kör hakem değerlendirme sürecine tabidir. Makaleler, içerik, özgünlük, alandaki önem, istatistiksel analizin uygunluğu ve sonuçların çıkarılması için alanında uzman hakemler tarafından gözden geçirilecektir. En az iki hakem kararı aranacaktır. Hakemler arasında tutarsızlıklar olması durumunda, makale üçüncü ya da dördüncü bir hakeme gönderilebilecektir. Hakem kararları yardımcı editörler tarafından değerlendirilerek değerlendirme sonuçları baş editöre gönderilecektir. Gönderilen makalelerin kabulüne ilişkin nihai karar, baş editöre aittir.

Hakemler tarafından bildirilen ve yazarlar için faydalı oldukları değerlendirilen yorum ve değerlendirmeler yazarlara gönderilir. Hakemler tarafından yapılan talimat, itiraz ve talepler kesinlikle yerine getirilmelidir. Hakem(ler)e cevap dosyası ayrıca bir Word belgesi halinde oluşturulmalıdır. Yazının gözden geçirilmiş şekliyle yazarlar, bu dosyada, hakemlerin taleplerine uygun olarak atılan her adımı açık ve net bir şekilde belirtmelidir. Yazar açıklama notları, hakemlerin değerlendirme sırasına göre numaralandırılmış olarak listelenmelidir. Ayrıca makale içerisinde de gerekli değişiklikleri yapmalı ve bunları makale içerisinde belirterek (boyayarak), revize edilmiş makale ve hakem önerilerine verilmiş yanıtları içeren formlar https://www. selcukmedj.org adresinden titizlikle yüklenmelidir.

Yazıların Gönderilmesi
Yazarlar Yayın Hakları Bildirim Formunu sisteme yüklemelidir. Tüm yazışmalar sorumlu yazara gönderilecektir. İlgili sorumlu yazarın, tüm diğer yazışmalar için bir e-posta adresi bildirilmelidir. Yazarlar makalelerininin alındığından kendisine verilen numara ile haberdar edilirler. Bildirilen makale numarası yapılan tüm yazışmalarda kullanılmalıdır.

Yazarlara beyan edilir ki; editör ofisinin ilk değerlendirmesi sonucu okuyucunun menfaatine dönük olarak makalelerin içeriği dolayısıyla makalesi geri iade edilebilir. Bu hızlı reddetme süreci, yazarın başka bir yerde makalesini yayınlanmasına olanak sağlar.

Selçuk Tıp Dergisi’ne makale gönderilmesi, tüm yazarların, derginin yayın politikalarını ve yayın etiğini okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. Makale gönderimi ve ilgili diğer tüm işlemler https://www. selcukmedj.org adresinden online olarak yapılacaktır.

Yazıların Hazırlanması
Yazarların, materyallerini göndermeden önce aşağıdaki kuralları okumaları ve makalelerini bu kurallara uygun halde sisteme yüklemeleri gerekmektedir:

Genel yazı biçimi: Tüm makaleler, her tarafta 2,5 cm genişliğinde kenar boşlukları bulunan standart A4 boyutunda bir word dosyası kullanılarak yazılmalı, kaynaklar, resim şekil ya da tablolar metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metin, sol hizalı ve heceli satır sonları olmayan 12 puntolu bir fontta çift boşluk kullanılarak ve Times New Roman karakterinde yazılmalıdır. Kelimeler arasınde ve cümle noktası sonrasında tek boşluk bırakmaya özen gösterilmelidir. Paragraf için sol girintiyi sekme tuşu ile bir kez tıklayarak ayarlanmalıdır. Ölçüm birimleri için Uluslararası Birimler Sistemi (SI) kullanılmalıdır. Makalenin tüm sayfaları sayfa sonunda numaralandırılmalıdır. Tüm yazılar yazım kurallarına uymalı, noktalama işaretlerine uygun olmalıdır.

Tüm makalelerde; Kapak sayfası, Ön yazı (cover letter), makale dosyası, Etik kurul onay Belgesi (kurumdan alınan), intihal analiz raporu, Şekiller ve Resimler, Telif Hakları Devir Formu, ve gerekli ise hasta onam formu ayrı dosyalar olarak yüklenmelidir.
Kaynaklar makale dosyasında, makale biter bitmez değil ayrı bir sayfada başlamalıdır. Tablolar, tablo açıklamaları, resim/şekiller ve resim/şekil açıklamaları ayrıca makale ana dosyasına kaynakların ardından ayrı bir sayfada eklenmelidir. Tablo/Resim/şekil açıklamaları; Tablo/Resim/şekillerin hemen altlarında olmalıdır.

Makale bölümleri hakkında
1-Kapak Sayfası: Makalenin İngilizce tam başlığı ve 50'den fazla karakter içermeyen kısa bir başlık, tüm yazarların açık şekilde adları ve soyadları, ORCID numaraları, kurumları, sorumlu yazar ismi iş veya cep telefonu, e-posta ve yazışma adresi belirtilmelidir.

Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir. Yazarlar ve kurumları hakkındaki bilgiler başlık sayfası haricinde ana metinde (materyal metot bölümü dahil), tablolarda, şekillerde ve video dokümanlarında yer almamalıdır. Herhangi bir hibe ya da diğer destek kaynaklarının detayları, makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylere teşekkür bölümü de kapak sayfasına eklenmelidir.

2-Ana makale dosyası; Ana makale dosyası, yazar isimleri ve kurumları gibi bilgiler içermemelidir. Ana makale dosyası:
1. Başlık, 2. Özet ve Anahtar Kelimeler, 3. Makale ana metni, 4. Kaynaklar, 5. Tablolar ve açıklamaları, 6. Resim ve Şekil açıklamaları ile birlikte resim ve şekiller, 7. Alt yazılar şeklinde dizilmelidir.

Başlık:
Makale Word dosyasında en baş kısımda makalenin yazım dilinde tek uzun başlığı yer almalıdır.

Özet:
Editöre Mektup haricinde tüm yazılar özet içermelidir. Orijinal araştırma makalelerinin özetleri Amaç, Gereçler ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç alt başlıklarını içermelidir. Özetler; kaynak, şekil veya tablo numarası içermemelidir. Sözcük sayısı ve özellikler için Tablo 1'deki veriler dikkate alınmalıdır.

Anahtar sözcükler:
Özelerin sonunda en az üç ile en fazla beş anahtar sözcük bildirilmelidir. Anahtar sözcükler kısaltmalar olmaksızın tam olarak listelenmeli birbirinden virgül ya da noktalı virgül kullanılarak ayrılmalıdır. Anahtar kelimeler, “Tıbbi Konu Başlıklarına (MESH)” uygun olmalıdır (Bakınız: www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

Kısaltmalar:
Özetlerde ve başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Makalede kullanılacak kısaltmalar, mümkünse ulusal veya uluslararası kabul görmüş olmalı, ilk kullanıldığında metin içinde tanımlanmalı ve parantez içinde yazılmalıdır. Daha sonra metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Yaygın olarak kabul edilen kısaltmalar ve kullanım için lütfen “Bilimsel Stil ve Biçim”e bakınız. (https://www.scientificstyleandformat.org/Home.html). Ana metinde Bir ticari markalı ilaç, ürün, donanım veya yazılım programı ana metinde yer aldığında, ürün bilgisi, ürünün adını, ürünün imalatçısını ve şirket ile şirket merkezinin bulunduğu ülkeyi aşağıdaki biçimde parantez içinde verilmelidir: “Discovery St PET / CT tarayıcı (General Electric, Milwaukee, WI, ABD).

Makale ana metni:
Giriş: Konuyu ve çalışmanın amacını açıklayacak spesifik bilgilere yer verilir.
Gereçler ve Yöntem: Çalışmanın gerçekleştirildiği yer, zaman ve çalışmanın planlanması ile kullanılan elemanlar ve yöntemler bildirilmelidir. Verilerin derlenmesi, hasta ve bireylerin özellikleri, deneysel çalışmanın özellikleri ve istatistiksel metotlar detaylı olarak açıklanmalıdır. Çalışmaya alınanlar ve çalışmayı yürütmek için kullanılan tüm yöntemler ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Kullanılan yeni veya modifiye yöntemler ayrıntılı olarak açıklanmalı kaynak belirtilmelidir. İlaçların ve kimyasal ajanların dozları, konsantrasyonları, verilme yolları ve süresi belirtilmelidir. Elde edilen verileri özetlemek ve önerilen hipotezi test etmek için kullanılan tüm istatistiksel yöntemlerin kısa bir raporu, istatistiksel olarak anlamlı farklılık için belirlenen p değeri ölçütleri de dahil olmak üzere bir alt başlık altında sunulmalıdır. Yapılan istatistiksel değerlendirme ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Olabildiğince standart istatistiksel yöntemler kullanılmalıdır. Nadiren kullanılmış veya yeni istatistiksel yöntemler kullanılmışsa konuya ilişkin ilgili referanslar belirtilmelidir. Gerekirse, olağandışı, karmaşık veya yeni istatistiksel yöntemlerle ilgili daha ayrıntılı açıklamalar, çevrimiçi ek veri olarak okuyucular için ayrı dosyalarda verilmelidir.
Bulgular: Elde edilen veriler istatistiksel sonuçları ile beraber ayrıntılı olarak verilmelidir. Bulgular şekiller ve tablolar ile desteklenmelidir. Rakam ve tablolarda verilen bilgilerin gerekli olmadıkça metinde tekrarlanmamasına özen gösterilmelidir.
Tartışma: Çalışmanın sonuçları literatür verileri ile karşılaştırılarak değerlendirilmeli, yerel ve/veya uluslararası kaynaklarla desteklenmelidir. Yazıyla alakasız veya gereksiz genel bilgiler eklenmemeli, yazının amacına uygun yeterli uzunlukta olmalıdır.
Kaynaklar: Kaynaklar ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Kaynaklar Vancouver sistemine uygun olarak belirtilmelidir. Buna göre, kaynak numaraları cümle sonuna nokta konmadan () içinde verilmeli, nokta daha sonra konulmalıdır. Kaynak yazar isimleri cümle içinde kullanılıyorsa ismin geçtiği ilk yerden sonra () içinde kaynak verilmelidir. Birden fazla kaynak numarası veriliyorsa arasına “,”, ikiden daha fazla ardışık kaynak numarası veriliyor ise rakamları arasına “‐” konmalıdır [ör. (1,2), (1‐4) gibi. Yazar sayısı 3 ve daha azsa tüm yazarların ismi olmalı, 3’dan daha fazla ise ilk3 yazar yazılıp diğerleri için et al. kullanılmalıdır. Kaynaklar metindeki kullanılış sırasına göre numaralandırılıp listelenmelidir. Atıf doğruluğu, yazarın sorumluluğundadır. Kaynaklar orijinal yazım, aksan, noktalama vb. ile tam olarak uyumlu olmalıdır. Metin içindeki tüm kaynaklar belirtilmelidir. Kaynak listesinde mükerrer yazım yapılmamalıdır. Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:
Araştırma Makalesi:
Kocakuşak A, Yücel AF, Arıkan S. Karına nafiz delici kesici alet yaralanmalarında rutin abdominal eksplorasyon yönteminin retrospektif analizi. Van Tıp Dergisi 2006;13(3):90-6.

Vikse BE, Aasard K, Bostad L, et al. Clinical prognostic factors in biopsyproven benign nephrosclerosis. Nephrol Dial Transplant 2003; 18:517-23.

Tek Yazarlı Kitaplar:
Danovitch GM. Handbook of Kidney Transplantation. Boston: Little, Brown and Company (Inc.), 1996: 323-8.

Kitap Bölümü:
Soysal Z, Albek E, Eke M. Fetüs hakları. Soysal Z, Çakalır C, ed. Adli Tıp, Cilt III,İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1999:1635-50.

Davison AM, Cameron JS, Grünfeld JP, et al. Mesengiocapillary glomerulonephritis In: Williams G, ed. Oxford Textbook of Clinical Nephrology.New York:Oxford University Press, 1998: 591- 613.

Baskıdan önce çevrim içi olarak yayımlanan dergi makalesi:
Doğan GM, Sığırcı A, Akyay A, Uğuralp S, Güvenç MN. A Rare Malignancy in an Adolescent: Desmoplastic Small Round Cell Tumor. Turkiye Klinikleri J Case Rep. 10.5336/caserep.2020-77722. Published online: 31 December 2020.

Cai L, Yeh BM, Westphalen AC, Roberts JP, Wang ZJ. Adult living donor liver imaging.DiagnIntervRadiol. 2016 Feb 24.doi: 10.5152/dir.2016.15323. [Epub ahead of print].

Toplantı Raporları:
Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. pp.1561-5.

Bilimsel veya Teknik Rapor:
Cusick M, Chew EY, Hoogwerf B, Agrón E, Wu L, Lindley A, et al. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Risk factors for renal replacement therapy in the Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Kidney Int: 2004. Report No: 26.

Tez:
Kaplan SI. Post-hospital home health care: elderly access and utilization (dissertation). St Louis (MO): Washington Univ; 1995.

Web sayfası ve Sosyal Medya araçları:
Yazar. Başlık. Erişim linki: URL. Erişim tarihi ve yılı

Tablolar ve açıklamaları: Tablolar, ana makale metnine dahil edilmelidir, kaynak listesinden sonra sunulmalı ve ayrı bir sayfada olmalıdır. Ana metinde yer alan sıraya göre numaralandırılmalıdır. Her bir tablonun üzerine açıklayıcı bir başlık konulmalıdır. Tabloda kullanılan kısaltmalar, tablonun altında dipnotlarla tanımlanmalıdır (ana metin içerisinde tanımlanmış olsa bile). Tablolar kolay okunması için açık bir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler, ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı, ancak ana metni desteklemelidir.
Şekil ve Resimler: Şekil, grafik ve resimler makale gönderim sistemi aracılığıyla ayrı dosyalar (TIFF veya JPEG formatında) halinde yüklenmeli ilaveten ana makale dosyasında ayrı bir sayfada tablolardan sonra ana metin içinde de gösterilmelidir. Sisteme ayrı olarak yüklenmeyen sadece makale içerisinde geçen resimler kabul edilmeyecektir. Şekil ve resimler mutlaka isimlendirilmeli ve numaralandırılmalı, metin içinde sıralamaya dikkat edilerek belirtilmelidir. Ana metine eklenecek resim, şekil ve grafik altına açıklamaları da eklenmelidir. Resimler minimum 300 dots per inch (dpi) çözünürlüğünde ve net olmalıdır. Şekil ve resim altlarında kısaltmalar kullanılmış ise, kısaltmaların açılımı alfabetik sıraya göre alt yazının altında belirtilmelidir. Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve tekniği açıklanmalıdır. Yayın kurulu, yazının özünü değiştirmeden gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Şekil alt birimleri olduğunda, alt birimler tek bir görüntü oluşturmak için birleştirilebilir. Şekiller, alt birimleri göstermek için işaretlenmeli ve her birinin açıklamaları (a, b, c, vb.) yazılmalıdır. Şekilleri desteklemek için kalın ve ince oklar, ok uçları, yıldızlar, yıldız işaretleri ve benzer işaretler kullanılabilir. Makale içeriği gibi şekiller de kör olmalıdır. Bir birey ya da kurumu tanımlayabilecek resimlerdeki olası bilgiler anonimleştirilmelidir. Hasta fotoğrafı paylaşımlarında kimliğin birebir tanınmamasına özen göstermeli, hastalığı belirlemeye yetecek yeterlilikte görüntü paylaşılmalıdır. Hastanın kimliğini açık eden resim paylaşımları için, hastanın resminin paylaşımına izin verdiği onam formu şarttır.

Tablo 1. Makale türlerine göre sınırlamalar
 
Makale türü Sözcük sınırı Özet sınırı Kaynak sınırı Tablo sınırı Şekil sınırı
Araştırma makalesi 3500 300 50 6 6
Derleme 5000 300 80 6 10
Olgu sunumu 1500 200 15 3 5
Editöre mektup 1000 Özet yok 8 Tablo içermez Şekil içermez
Editöryal 1000 Özet yok 20 3 3
Orijinal görüntü raporu 200 Özet yok 5 1 3


Makale Türleri
Selçuk Tıp Dergisi’nde aşağıda kısaca açıklanan makale türleri yayınlamaktadır:

Araştırma Makaleleri: Orijinal araştırmalara dayanan yeni sonuçlar sağlayan en önemli makale türüdür. Orijinal makalelerin ana metni Giriş, Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar alt başlıklarıyla yapılandırılmalıdır. Sözcük sayısı ve özellikler için lütfen Tablo 1'e bakınız.

İstatistiksel analiz genellikle sonuçları desteklemek için gereklidir. İstatistiksel analizler uluslararası istatistik raporlama standartlarına uygun olarak yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983:7;1489–93). İstatistiksel analizler hakkında bilgi Materyaller ve Yöntemler bölümünde ayrı bir alt başlık ile sağlanmalı ve süreç boyunca kullanılan istatistiksel yazılım belirtilmelidir. Birimler Uluslararası Birimler Sistemine (SI) uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makalenin kısıtlılıkları, sakıncalar ve eksik yönler, sonuç paragrafından önce Tartışma bölümünde belirtilmelidir.

Derleme Makaleleri: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılar olmalıdır. Temel ve uygulamalı bilim alanlarında tüm gelişmeleri ile birlikte son bilimsel çalışmalardaki teknik ve uygulamalar değerlendirilir. Belirli bir alan hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan ve bilimsel geçmişi yüksek atıf potansiyeli olan yazarlar tarafından hazırlanan derlemeler dergimiz tarafından kabul edilecektir. Bu yazarlardan makale kabul şekli davet yöntemiyle de olabilir. Ana metin Giriş, Klinik ve Araştırma Sonuçları ve Sonuç bölümlerini içermelidir. Sözcük sayısı ve özellikler için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Olgu Sunumları: Tanı ve tedavide zorluk teşkil eden, yeni tedaviler sunan veya literatürde yer almayan bilgileri ortaya koyan nadir olgu veya durumlar hakkında eğitici olgu sunumları dergimizde yayınlanmak için kabul edilir. Olgu sunumu, Giriş, Olgu Sunumu ve Tartışma alt başlıklarını içermelidir. İlginç ve sıra dışı resimler değerlendirme sürecinde bir avantajdır. Hasta tanımlayıcı resimlerde hasta kimliği açık ediliyorsa resmin paylaşımına izin veren hasta onamı mutlaka olmalıdır. Sözcük sayısı ve özellikler için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Editöre Mektuplar: Bu yazı türü, daha önce yayınlanmış bir makalenin önemli kısımlarını, gözden kaçan yönlerini veya eksik kısımlarını tartışır. Derginin dikkatini çekebilecek konular başta olmak üzere, okuyucuların dikkatini çekebilecek konular hakkında makaleler, özellikle eğitici konularda Editöre Mektup şeklinde sunulabilir. Okuyucular, yayınlanmış yazılar hakkındaki yorumlarını Editöre Mektup olarak da sunabilirler. Özet, Anahtar Sözcükler ve Tablolar, Şekiller, Görüntüler ve diğer medya eklenmemelidir. Metin alt başlıkları içermemelidir. Sözcük sayısı ve özellikler için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Editöryal: Tıbbın herhangi bir alanında bir görüşün açıklandığı ya da başkalarının görüşlerinin yayınlandığı, kısa makalelerdir. Normal bir dergi makalesine göre daha yaratıcı yazabilme olanağı sağlar. Dergide yakın zamanda yayınlanmış bir makale tartışılabilir, Tarihi materyal, Halk sağlığına dair konular, Sağlık politikaları, Tıp Eğitimi ve Tıpta teknolojik gelişmeler hakkındaki yazılar bu bölümde değerlendirilebilir. Tam bir derleme olamayacak bir konuda kısa derleme bu başlık altında değerlendirilebilir. Dergi editörü; okuyuculara kişisel mesaj iletmek, aynı sayıdaki bir makale ile ilgili yorum yapmak, okuyucunun dikkatini yeni gelişmelere çekmek isterse bu bölüme yazabilir. Bilimsel makalelerin tipik yazım bölümlerini içermez. Temel mesaj bir cümlede özetlenebilmelidir. Bu cümleyi editoryali yazmaya başlamadan belirlemek yazımı kolaylaştırır. Bu mesaj konusunda okuyucuyu ikna etmek için mantıklı bir tartışma yürütmelidir. Şekiller, Görüntüler ve diğer medya eklenebilir. Sözcük sayısı ve özellikler için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Orijinal Görüntü Raporu: Tıbbın her alanına ait ilgi çekici, tanımlayıcı veya eğitici görüntüler (ilustrasyon ya da Fotoğraf) birkaç satırlık açıklayıcı metin ve referanslarla birlikte bu bölümde değerlendirmeye sunulabilir. Makale uzunluğu 200 kelimeyi geçmemelidir. Özet, tartışma veya sonuca gerek yoktur ancak kısa bir başlık eklenmelidir. Sözcük sayısı ve özellikler için lütfen Tablo 1'e bakınız.

Hakem Raporu Sonrasında Değerlendirme
Yazarlar hakem raporunda belirtilen düzeltme istenen konuları maddelendirerek bir cevap olarak kendilerine ayrılan cevap bölümüne yazmalıdırlar ve hakem (ler)e cevap başlıklı ek bir dosya şeklinde https://www. selcukmedj.org adresinden yüklenmelidir. Ayrıca makale içerisinde de gerekli değişiklikleri yapmalı ve bunları makale içerisinde belirterek (boyayarak) online olarak tekrar gönderilmelidir.

Son Kontrol
1. Yayın hakkı devir ve yazarlarla ilgili bildirilmesi gereken konular formu gereğince doldurulup imzalanmış,
2. Ana makale metni ve özetlerde gerekli kelime sayıları aşılmamış
3. Yeterli sayıda anahtar kelime eklenmiş,
4. Başlık uzun ve kısa başlık şeklinde yazılmış,
5. Kaynaklar kurallara uygun olarak yazılmış,
6. Tablo, resim ve şekillerde bütün kısaltmalar açıklanmış olmalıdır.

Online Yükleme Basamakları
https://www. selcukmedj.org sayfasında;
1. Makale türü *
2. Uzun Başlık *
3. Kısa başlık *
4. Özet*
5. Anahtar kelimeler *
6. Yüklenmesi gerekli bölümler (Kapak sayfası, Ön yazı (cover letter), makale dosyası, Etik kurul onay Belgesi (kurumdan alınan), intihal analiz raporu, Şekiller ve Resimler, Telif Hakları Devir Formu ve gerekli ise hasta onam formu şeklinde tamamlanmalıdır.

Dergi Sahibi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Yayıncı
Necmettin Erbakan Üniversitesi yayınları (Neü Press)
Yaka Mah. Yeni Meram Cad. Kasım Halife Sok. No: 11/1 (A Blok)
Meram / KONYA

Baş Editör
Doç. Dr. Pembe Oltulu
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Pataloji Anabilim Dalı, Konya
Tel: 0 332 223 72 87
E-posta: [email protected], [email protected]


Sekreter ve yazı işleri müdürü
İlkay Kurt
E-posta: [email protected] , [email protected]