AKCIGER TUBERKULOZUNUN TANISINDA SEROLOJIK BIR TEST

KEMAL BALCI

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 129-132
Bu yazıda tüberkülozun serolojik tantst icin yeni bir antijenin kullanzlmastyla yaptlan latex ag-lu resti tarif edilrni§ ye sonuclart takdim Araglrma 47'si aktif akciger tii-1.)erkillozitt, 8'i inaktif titherkiiloz lezyonlu, 32'si ce-Sitli harici akciger hastaltklt ye 20`si sag-ltklz 107 p2hts iizerinde yapilmutzr. Antijen, agarla solidifiye Sauton vasatz iizerinde iiretilen basillerinin cam boncuklarla mekanik ola-rak parcalanmaszyla elde Test sonucu 47 aktif tiiberkiilozlunun 34 (% 72.3)iinde miisbet, 13 (% 27,7)`iinde menfi ol-ntuour. inaktif tiiberkilloz lezyonlu 8 vakantn 7 (% 87.5) sinde test sonucu menfidir. Tiiberkidoz harici akciger hastalzklz 32 vak.antn hepsinde ve keza 20 sagltklt kontrol vakalannzn hepsinde test sonucu menfi k:alnuotr. Bu sonuclara gore testin duyarldigt •% 72,3 ye spesifikligi % 98,3 bulunmuctur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
AKCIGER TUBERKULOZUNUN TANISINDA SEROLOJIK BIR TEST
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;