Altı Farklı Yüz Bölgesinden Epidermis, Dermis ve Toplam Cilt Kalınlıklarının Ölçümü

BİLSEV İNCE, PEMBE OLTULU, Zulal Taflioğlu Tekecik, Fahriye Kilinç

  • Yıl : 2022
  • Cilt : 38
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 210-215

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yüzün altı farklı bölgesinin epidermis, dermis ve toplam deri kalınlıklarının belirlenerek cilt kalınlığı haritası oluşturmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Yaşları 30-80 arasında değişen 90 kadın ve 90 erkek hastanın yüz derisi, saçlı deri, alın, yanak, kulak, burun ve dudak bölgelerinden 9-10 mm sağlıklı doku içeren örnekler retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Örnekler incelendi ve ışık mikroskobu altında mikrometre ile epidermis ve dermiş kalınlıkları ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya alınan 90 kadın katılımcının 6 yüz bölgesinin epidermis kalınlıkları 65,91±14,44 µm ile 120,91 ±44,74 µm, dermis kalınlıkları 1150±217,43 µm ile 1498,33±388,56 µm ve toplam deri kalınlıkları 1234,83± 217,6 µm ve 1599,33±492,2 µm idi. Çalışmaya alınan 90 erkek katılımcının 6 yüz bölgesinin epidermis kalınlıkları 79,08±13,88 µm ile 122,75±32,5 µm, dermis kalınlıkları 1106,66±389,82 µm ile 1942,5±464,06 µm ve toplam deri kalınlıkları 1756±503,75 µm ve 2022,5±460,24 µm arasında bulundu.

Sonuç: Kadın hastalarda en ince epidermis saçlı deriden, erkek hastalarda ise en ince epidermis yanaktan ölçüldü. En kalın epidermis kadın ve erkek hastalarda üst dudak üstü bölgedeydi. Ancak dermiş kalınlığının en ince ve kalın olduğu bölgeler cinsiyete göre farklılık gösterdi. Daha ileri çalışmalarda, daha çok merkezli, çok ırklı materyaller kullanılarak yüzün daha fazla alt birime bölünmesiyle yüz derisi kalınlığının tam bir haritası elde edilebilir.

Atıf yapmak için : Oltulu P, Tekecik M, Taflioglu Tekecik Z, Kilinc F, Ince B. Measurement of Epidermis, Dermis, and Total Skin Thicknesses from Six Different Face Regions. Selcuk Med J 2022;38(4): 210-215
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Altı Farklı Yüz Bölgesinden Epidermis, Dermis ve Toplam Cilt Kalınlıklarının Ölçümü
, Vol. 38 (4)
Geliş Tarihi : 06.12.2022, Kabul Tarihi : 06.12.2022, Yayın Tarihi : 08.12.2022
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;