BAKTERİYEL VE ASEPTİK MENENJİT VAKALARINDA BEYIN OMURİLİK SIVISI ALKALEN FOSFATAZ ENZİM DÜZEYLERİ

SADIK BÜYÜKBAŞ, ÜMRAN ÇALIŞKAN, Mustafa Ünaldı, İbrahim Erkul, Elif Gürel, Abdurrahman Üner

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 119-122
Menenjit ayırıcı tanısı için beyin omurilik sıvısında (8.0.S.) alkalen fosfataz (ALS) enzim düzeyleri araştırıldı. B.O.S. ALF enzim düzeyleri; 30 normal, 14 bakteriyel menenjit ve 14 aseptik menenjit olmak üzere toplam 58 pediatrik vakada saptandı. B.O.S. ALP düzeyleri; kontrol grubunda 0,13 ± 0,08 KU/ dl, bakteriyel menenjit grubunda 1,.33 ± 0,78 KUMl ve aseptik menenjit grubunda 0,29 ± 0,12 K1.11d1 olarak bulundu. Normal ve aseptik menenjit gruplarına kıyasla bakteriyel menenjit grubu 8.0.S. ALP. enzim düzeyi belirgin olarak daha yüksektir (p<0.001). Bu bulguların ışığında B.O.S. ALF enzim düzeylerinin yüksek düzeyde saptanmasının özellikle negatif B.O.S. kültürüne sahip bakteriyel menenjit vakalarının aseptik menenjitten ayırıcı tanısında yardımcı olabileceğini söyleyebiliriz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BAKTERİYEL VE ASEPTİK MENENJİT VAKALARINDA BEYIN OMURİLİK SIVISI ALKALEN FOSFATAZ ENZİM DÜZEYLERİ
, Vol. 5 (2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;