Cilt Bulgusu Olmayan 29 Psöriyatik Artrit Hastasının Klinik ve Demografik Özellikleri

Yusuf Karabulut, Duygu Kurtuluş, Fatih Sarıtaş, Sercan Gücenmez, Zevcet Yılmaz, Sevtap Şimşek, İrfan Esen

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 29-34

Giriş

Psoriatik Artrit (PsA), sedef hastalığı (PsO) olan hastaların %10-30'unu etkileyen kronik ilerleyici inflamatuar bir hastalıktır. "PsA Sine sedef hastalığı" terimi, "cilt belirtileri olmadan PsA teşhisi konan hastaları" tanımlamak için kullanılır. Bu çalışmada “PsA” “sine psoriasis”in demografik ve klinik özelliklerinin CASPAR kriterlerine göre tanımlanması amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler

2016-2022 yılları arasında CASPAR kriterlerine göre PsA sine psoriasis tanısı alan 29 hasta çalışmaya dahil edildi. Romatizmal hastalığı ve herhangi bir cilt tutulumu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

 

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 29 hastanın tamamına CASPAR kriterlerine göre PsA tanısı konuldu. Hastaların 16'sı kadındı. Hastaların ortalama (±SS) yaşı 45±11 idi. Hastaların ortalama (±SD) PsA süresi 6,2±3,0 yıldı. PsA'lı hastaların birinci derece akrabalarında psoriazis öyküsü %54,1; ikinci derece akrabalarında psöriazis öyküsü ise %45,9 olarak saptandı. Hastaların %39,4'ünde poliartiküler, %35,7'sinde oligoartiküler, %24,9'unda aksiyal tutulum vardı. Tüm hastaların 19'unda (%65,5) DİP tutulumu mevcuttu. Hastaların %88.9'unda tırnak bulguları mevcuttu. Ayrıca hastaların 17'sinde (%58,6) entezit, 18'inde (%62) daktilit saptandı.

 

Sonuç

PsA'yı düşündüren klinik semptom ve bulguları olan ve ailede psöriazis öyküsü olan hastalar, PsA sine psoriasisi olarak sınıflandırılabilir. Daktilit ve DIP artritli hastalar, ailesel sedef hastalığı PsA'nın bir alt grubunu temsil edebilir.

 

Atıf yapmak için : Karabulut Y, Kurtulus D, Saritas F, Gucenmez S, Yilmaz Z, Simsek S, Esen I. Clinical and Demographic Features of Twenty-Nine Patients with Psoriatic Arthritis “Sine Psoriasis” Selcuk Med J 2023;39(1): 29-34
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Cilt Bulgusu Olmayan 29 Psöriyatik Artrit Hastasının Klinik ve Demografik Özellikleri
, Vol. 39 (1)
Geliş Tarihi : 20.02.2023, Kabul Tarihi : 20.02.2023, Yayın Tarihi : 05.03.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;