DEĞIŞIK A YLARDAKİ İNSAN FÖTUSUNDA TİMUSUN HİSTOLOJİK YAPISININ IŞIK MİKROSKOBU SEVİYESİNDE INCELENMESI

Safiye Sayar, Refik Soylu, SALİM GÜNGÖR

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 255-261
4, 5 ve 6'ıncı aylara ait Yer adet toplam 15 insan fötusu kullanılarak Işık Mikroskobik Seviye de timus incelendi. Timus memeli dokular içinde en erken. hücre olgunlaşmasını sağlayan, immun sistemin ilk organıdır. T lenfositlerin olgunlaşnuı veridir ve muhtemelen bu olgımlaşma timus korteksinde baş-lamaktadır. 6. ava ait fötuslarda Hassa! korpüskül-lerinin hacimlerinin artmış olması bu çalışmanın en önemli farkıdır. Ayrıca B lenfositlerin (plasma hüc-relerinin) varlığı, T lenfositlerin B lenfositleri uyarmasmın yanı sıra timusun, humoral immun cevapta da önemli rolü olduğunun bir deliği olabilir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
DEĞIŞIK A YLARDAKİ İNSAN FÖTUSUNDA TİMUSUN HİSTOLOJİK YAPISININ IŞIK MİKROSKOBU SEVİYESİNDE INCELENMESI
, Vol. 8 (2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;