Elastofibroma Dorsi: Paniğe Gerek Yok!

Necdet Poyraz,Havva Kalkan,Buğra Kaya,Suat Keskin,Ahmet Yeşildağ

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 32-33
Özeti Elastofibroma dorsi, fibroblastik proliferasyon ve anormal elastik liflerin birikimiyle karakterize, nadir görülen benign bir tümördür. Skapula ile göğüs duvarı arasında subskapüler bölgede lokalizedir. Özellikle yumuşak doku sarkomu şüphesi nedeniyle paniğe neden olabilir. Manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi bulguları genellikle tipiktir, pozitron emisyon tomografisi de tanıya katkıda bulunabilir. Tipik lokalizasyonu ve görüntüleme bulguları ile tanı koyulabilir. Bu yazımızda elastofibroma dorsi tanılı üç olgunun klinik ve görüntüleme bulgularını sunuyoruz.

 

Elastofibroma dorsi is a rare, benign tumor, characterized by fibroblastic proliferation and accumulation of abnormal elastic fibers. It is located in the subscapular region between the scapula and the thoracic wall. Especially, the suspicion of soft tissue sarcoma may produce anxiety. Magnetic resonance imaging and computed tomography findings are usually typical; and, positron emission tomography may also contribute to the diagnosis. Diagnosis can be made easily with typical localization and imaging findings. We present clinical and imaging findings in three cases of elastofibroma dorsi.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Necdet Poyraz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Elastofibroma Dorsi: Paniğe Gerek Yok!, Olgu Sunumu,
, Vol. 32(Ek)
Geliş Tarihi : 29.10.2014, Kabul Tarihi : 06.01.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme