External Otitin Nadir Bir Nedeni: Achromobacter Xylosoxidans

Mehmet Fatih Garça,M. Zeki Erdem,M. Reşat Ceylan,Hafit Gür,Ahmet Faruk Kıroğlu

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 139-141
Özeti Dış kulak yolu kanalının bakteriyel kaynaklı nadir enfektif etkenlerden biri Achromobacter xylosoxidans’dır. Bu bakteri grubu insanda enfeksiyon ajanı olarak nadiren görülmesine karşın su ile ilişkili çevrelerde sıklıkla karşılaşılır. Enfeksiyonların çoğu nozokomiyal kaynaklıdır. Diyaliz sıvıları, distile veya deiyonize sular, musluk suları, klorheksidin solüsyonları ve intravenöz sıvılar enfeksiyon kaynakları arasında sayılabilir. Hastalık genellikle altta yatan başka hastalıktan dolayı immün direnci bozulmuş hastaları, immünsüpresan kullanan hastaları, prematüre bebekleri veya travmaya bağlı immünitesi bozulmuş organları etkileyebilir. Uzun süre kortizon içerikli damla kullanmış kulaklarda dirençli external otit varlığında Achromobacter xylosoxidans’a bağlı external otit düşünülmelidir. Tedavide klasik antibiyoterapi etkisizdir. Trimetoprimsulfametoksazol, III kuşak sefalosporinler ve antipseudomonal penisilinler (piperasilin, tikarsilin ve karbapenem) kullanılmalıdır.

 

One of the rare infective factors of bacterial origin from the external ear canal is Achromobacter xylosoxidans. Although in this group of bacteria as the agent of infection in human rarely seen, this bacteria often encountered associated with water environments. Those most infections are nosocomial origin. Sources of infection include dialysis fluids, distilled or deionized water, tap water, chlorhexidine solutions and intravenous fluids. The disease usually affects patients due to other underlying disease, impaired immune resistance, using immunosuppressants, premature babies or organs impaired immune resistance due to trauma. Ear drops containing cortisone used for a long time in the presence of resistant external otitis external otitis due to Achromobacter xylosoxidans’a should be considered. Classical antibiotic treatment is ineffective. Trimethoprim-sulfamethoxazole, third-generation cephalosporins and antipseudomonal penicillins (piperacillin, ticarcillin, and carbapenems) ‘s should be used.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Fatih Garça, sağlık bakanlığı van ipekyolu devlet hastanesi kbb
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
External Otitin Nadir Bir Nedeni: Achromobacter Xylosoxidans, Olgu Sunumu,
, Vol. 29(3)
Geliş Tarihi : 26.09.2011, Kabul Tarihi : 03.11.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme