Fetal dönemde orbita gelişimi

MEHMET ALİ MALAS, Ercan Mensiz, Osman Sulak

  • Yıl : 2003
  • Cilt : 19
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 137-143
Amaç: İnsan fetuslarında intrauterin dönemde orbita ve orbita çevresinde bulunan yapıların gelişiminin antropometrik ölçümlerle değerlendirilmesi. Gereç ve yöntem: Gebelik yaşı 10-40 gebelik hafta arasında değişen kranyofasiyal anomalisi olmayan, 140 (70 erkek, 70 kız) fetustan yararlanıldı. Fetal dönemde fetuslar birinci, ikin­ ci, üçüncü trimester ve miadında olmak üzere dört gruba ayrılarak değerlendirildi. Fetuslarda kranyum ve orbital bölgeye ait toplam 9 antropometrik değer ve kantal indeks araştırıldı. Baş çevresi, kafa genişliği, yüz genişliği, yüz yüksekliği, dış orbital mesafe, iç orbital mesafe, orbita yüksekliği, orbita genişliği, oro-palpebral mesafe ve kantal indeks araştırıldı. Bulgular: Gestasyonel yaş ile bütün parametreler arasında anlamlı ilişki vardı (p<0.001). Bütün antropometrik parametrelerde gruplar arasında farklılık olduğu görüldü (p<0.05). Kantal indekste birinci trimester ile miadındaki, ikinci trimester ile miadındaki gruplar arasında farklılık gözlendi (sırasıyla: p<0.05, p<0.01). Fetal dönem boyunca dış kantal mesafe iç kantal mesafeye oranla daha fazla artış gösteriyordu. Fetal dönemde orbita genişliği orbita yüksekliğine göre miada doğru daha fazla artış gösteriyordu. Sonuç: Bütün parametrelerde cinsler arasında farklılık olmadığı tespit edildi (p>0.05). Orbita gelişiminin değerlendirilmesi için fetal döneme ait yeni ver­ iler elde edildi. Fetal dönemde orbital bölge gelişiminin değerlendirmeleri için çalışmamızdaki bilgilerin faydalı olacağını ummaktayız.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Fetal dönemde orbita gelişimi
, Vol. 19 (3)
Geliş Tarihi : 07.04.2003, Kabul Tarihi : 07.04.2003, Yayın Tarihi : 01.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;