İNSANDA LUMBOSAKRAL SEGMENTAL UYARILMIŞ ELEKTROSPİNOGRAMININ DALGA KOMPONENTLERİ ÜZERİNE FENOBARBİTAL'IN ETKİSİ

Ş. Fatin Reel, Cumhur Ertekin

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 359-364
10 olguda IV. yolla fenobarbital verilmesinden önce ve sonra, N. Tibialis Posterior uyartılarak, intratekal kayıtlama yöntemi ile Th10-11 , Th11-12, Th12-L1 intervertebral aralık seviyesinden, seg-mental spinal potansiyeller kaydedilmiştir. Bu po-tansiyelin komponentkri üzerine fenobarbitalin et-kisi incelenmiş, ve komponentlerin orjinleri saptanmaya çaltşılmıştır. CD tipi potansiyelin NI dalga komponenti üzerine olan inhibitör etki mi-nimal olup, % 2-6 oranında amplitüd azalışı sap-tanmıştır. Esas etki N2 komponenti üzerine olmuş olup, % 45 oranında amplitüd =alış: saptanmıştır. P2 komponenii üzerine etki ise ikisi arastnda olup %25 oranında amplitüd düşmesi görülrnüştür. Bu bulgular ışığında N2 komponentinin postsinaptik aktivite, N1 komponentinin presinaptik aktivite ile kısmen postsinaptik aktivite sonucu oluştuğu P2 komponentinin oluşmasında ise, presinaptik inhibisyon ve sinaptik olayların ilgili olduğu düşünülmüştür.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
İNSANDA LUMBOSAKRAL SEGMENTAL UYARILMIŞ ELEKTROSPİNOGRAMININ DALGA KOMPONENTLERİ ÜZERİNE FENOBARBİTAL'IN ETKİSİ
, Vol. 8 (3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;