Kalp Hucrelerınde Ca2+ Homeostazısı

İsmail Meral,Suat Ekin

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 251-256
Özeti izole edilmi§ doku ye hticreler spesifik ilac, hor-mon ve norotransmitterlerin hticresel me-kanizmalarint ara§tirmak -igin Amerika ye Avrupa `da oldukca fazla kullandmaktadir. Hatta tek hir hiicre izole edilcrek ultraviyolc t§tgina duyarli spe-si li k iyon boyalan ile hoyanmakda ve komputerize elektron mikroskobu ile ge§itli maddelerin hiicre fizerindeki kimyasal etkileri incelenmektedir, izole edilmi§ hticreler He cali§abilmek icin ise o hticrede hulunan iyon kanallan ve transpor proteinlerinin fonksiyonlart ve hu fonkiyonlara ctki eden liziksel ve farmakolojik etkilerin cok iyi bilinmesi eerelunektedir. Bu nedenle hir hiicrede iyon ho-meostasinin mist! olu§tugunun tam olarak an-tilkemizde de izole hiicre kullantlarak yapilacak cali§malarin daha fazla yogunla§masma neden olacakttr

 

Isolated tissue cells are used extensively in America and Europe to investigate the cellular mechanisms of specific drugs, hormones, and neurotransmitters. Even the chemical effects of various substances on the fizer are examined with the use of ultraviolet-sensitive ion dyes that are sensitive to ultraviolet sparks, and with computerized electron microscopy, isolated cells. and the lysis and pharmacological effects of transport proteins on their functions and on these functions are well known. For this reason, the ion ho-meostasin mist! exactly how it is formed will cause more intensification of the studies to be carried out by using isolated cell in our an-fox.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İsmail Meral, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kalp Hucrelerınde Ca2+ Homeostazısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme