Kanser Hastalarında Psııkwatrık Semptom Dagılımı

Betül Altuğ,Nazmiye Kaya,Şamil Ecirli,Seyhan Dura,Rahim Kucur

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 33-35
Özeti Bu calışma 1995 yilmda SUTF Ic Hastaltklart ye Psikiyatri Kliniklerince ortak olarak yaptIdt. Hastaltklart Klinikince kanser tants: konmu,s ye takip edilen 64 hasta caliFmaya aim& Hastalara SCL-90-R uygulandt. Olgularm %21.9 (14 olgu)' unda Genet Semptom Ortalamast > I, %34.4 (22 olgu)'unde somatizasyon belirtileri, %45.3 (29 olgu)'iinde obsesif kompulsif belirtiler, %43.8 (28 olgu)'inde depresif belirtiler, %26.6 (17 olgu)'sinda anksiyete belirtileri bulundu. Bulgular literati& bilgileri ışığında tartışıldı.

 

This study was carried out together by department of internal medicine and department of psychiatry in Selcuk University Medical School in 1995. 64 cancer patients diagnosed and followed up in internal me-dicine department were assessed and SCL-90-R was performed to the patients in this study. In 21.9% of the patients (14 patients) GSI> I. 34.4% the patients in this study (22 patients) had signs of somatisation, 45.3% (19 patients) had signs of depression and 26.6% (17patients) had signs of anxiety. Findings were discussed in the literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Betül Altuğ, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kanser Hastalarında Psııkwatrık Semptom Dagılımı, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme