KANSER HASTALARINDA PSIIKWATRIK SEMPTOM DAGILIMI

NAZMİYE KAYA, RAHİM KUCUR, ŞAMİL ECİRLİ, Seyhan Dura, Betül Altuğ

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 33-35
Bu calışma 1995 yilmda SUTF Ic Hastaltklart ye Psikiyatri Kliniklerince ortak olarak yaptIdt. Hastaltklart Klinikince kanser tants: konmu,s ye takip edilen 64 hasta caliFmaya aim& Hastalara SCL-90-R uygulandt. Olgularm %21.9 (14 olgu)' unda Genet Semptom Ortalamast > I, %34.4 (22 olgu)'unde somatizasyon belirtileri, %45.3 (29 olgu)'iinde obsesif kompulsif belirtiler, %43.8 (28 olgu)'inde depresif belirtiler, %26.6 (17 olgu)'sinda anksiyete belirtileri bulundu. Bulgular literati& bilgileri ışığında tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
KANSER HASTALARINDA PSIIKWATRIK SEMPTOM DAGILIMI
, Vol. 11 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;