Komplike Üriner Enfeksiyonlarda Sulbactam/cefoperazon'un Etkinliği

Şenol Ergüney,Ali Acar,Recai Gürbüz

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 195-197
Özeti Altta yatan anatomik veya fonksiyonel bir üriner sistem patolojisine bağlı gelişen komplike üriner enfeksiyonu olan adult hastalarda sulbactam/cefoperazon'un etkinliği ve tolerabilitesi değerlendirildi. Rastgele seçilen 35 hastaya 10 gün 12 saatte bir 1 gr 1M/1V sulbactam/cefoperazon verildi. Hastalar klinik olarak değerlendirildi, tedavinin 4. günü ve tedavi kesildikten 10 ve 30 gün sonra idrar kültürleri alındı. Hastaların %79'unda küratif tedavi sağlandı. Sonuçlarımız, adult hastalarda komplike üriner enfeksiyon tedavisinde sulbaktam/cefoperazon'un etkin ve tolerabilitesi olan bir antibiyotik olduğunu gösterdi.

 

The efficacy and tolerability of sulbactam / cefoperazone was evaluated in adult patients with complicated urinary infections due to an underlying anatomical or functional urinary system pathology. Randomly selected 35 patients received 1 g of 1M / 1V sulbactam / cefoperazone every 10 days and 12 hours. Patients were evaluated clinically, and urine cultures were obtained on the 4th day of treatment and 10 and 30 days after cessation of treatment. Curative treatment was provided in 79% of the patients. Our results showed that sulbactam / cefoperazone is an effective and tolerable antibiotic in the treatment of complicated urinary infections in adult patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şenol Ergüney, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Komplike Üriner Enfeksiyonlarda Sulbactam/cefoperazon'un Etkinliği, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme