Mukokutanöz biyopsilerde direkt immünfloresan değerlendirme sonuçlarına bir bakış, tek merkez deneyimi

FAHRİYE KILINÇ, Uğur Gülper, İLKAY ÖZER, İBRAHİM KILINÇ

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 104-113

Amaç: Direkt immünfloresan inceleme, müköz membranları da etkileyebilen immün aracılı dermatolojik hastalıkların doğru ve ayırıcı tanısına ve tedavi yönetimine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada direkt immünfloresan ve histopatolojik inceleme yapılan cilt/mukoza biyopsilerinin immünfloresan sonuçlarını, histomorfolojik bulgularını, ön tanılarıyla uyumunu karşılaştırmak ve immünfloresan incelemenin diagnostik rolünü değerlendirmek amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında patoloji laboratuvarına gönderilen toplam 207 hastanın biyopsileri değerlendirildi. Ön tanılara göre gruplar oluşturuldu (intraepitelyal/subepitelyal ayrışmalı durumlar, lupus eritematozus, liken planus, vaskülit), histolojik (intraepitelyal/subepitelyal ayrışma, klazis, dermal müsin birikimi) ve direkt immünfloresan (İmmünglobülin G, M, A ve C3 birikimleri, paternleri) bulgular kaydedildi. SPSS 23.0 yazılım programında Kappa istatistikleri ve McNemar testi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Direkt immünfloresan sonuçları 115 hastada negatif, 91 hastada pozitifti ve bir hastada değerlendirme yapılamamıştı. Büllöz pemfigoidli 44 hastanın 19’unda (%43,2), pemfiguslu 18 hastanın 10’unda (%55,6), lupus eritematozuslu 26/51 (%50,9), liken planuslu 10/15 (%66,7), Henoch Shönlein purpuralı 6/6 (%100), diğer vaskülitler için 37/62 (%59,7) hastada histopatolojik uyum izlenmiştir. Direkt immünfloresan pozitifliği büllöz pemfigoid için 19/19, pemfigus için 10/10, lupus eritematozus için 11/26, liken planus için 2/10, Henoch Shönlein purpurası için 6/6, diğer vaskülitler için 28/37 olguda saptanmıştır (κ = 0.021).

Sonuç: İmmün aracılı dermatolojik hastalıkların tanısında ve vezikülobüllöz hastalıkların ayırıcı tanısında direkt immünfloresan inceleme, klinik ve histolojik bulgulara önemli ölçüde destek olmaktadır.

Atıf yapmak için : Kilinc F, Gulper U, Ozer I, Kilinc I. An Overview of The Results of Direct Immunofluorescence in Mucocutaneous Biopsies: Single Center Experience. Selcuk Med J 2023;39(3): 104-113
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Mukokutanöz biyopsilerde direkt immünfloresan değerlendirme sonuçlarına bir bakış, tek merkez deneyimi
, Vol. 39 (3)
Geliş Tarihi : 15.08.2023, Kabul Tarihi : 15.08.2023, Yayın Tarihi : 14.09.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;