MULTIPLE KAVITER PULMONER NODULLU YASSI HUCRELI KARSINOM

KEMAL BALCI, KEMAL ÖDEV, MECİT SUERDEM, LEMA TAVLI, Mehmet Gök, Aynur Karasüleymanoğlu

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 245-248
Radyolojik olarak multiple kaviteli pulmoner nodülleri olan bir hastada balgam sitolojisi ile yasst hiicreli karsinom tantst koyduk. Akciger thy: bir or-ganda yasst hiicreli karsinom olduguna dair bir bulgu tesbit edilernedi. Balganun bakteriyolojik muayenesinde ARB. plantar ve patojen bakteri ne-gatifti. Sonucta akcigerdeki leryonlartn primer bronf karsinomuna ait oldugu kanaatine vartldt. Bil-gilerintke gore multiple pulmoner nodiil goriiniimii yasst hiicreli bran karsitwmunun cok nadir bir rad-yolojki bulgusudur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MULTIPLE KAVITER PULMONER NODULLU YASSI HUCRELI KARSINOM
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;