Obsesıf Kompulsıf Eozuklukta Okuma Sırasında Elektrookulografik Inceleme

Zehra Akpınar,Rüstem Aşkın,Nazmiye Kaya,Orhan Demir,Süleyman İlhan

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 39-43
Özeti Beyin gorlimillerne cahmalart, obsesif kom-pulsif bozukluklu (0KB) ki§ilerde frontal korteks ye bazal ganglion anomalilerini ortaya koymititur. Bu bolgekrin lezyonlari amaca yonelik sakkadik gdz hareketi peiformansini etkiler: bu aculan biz obsesif kompulsif bozukluk ile okiilomotor peiformans ara-sindaki ilt kiyi aravirdik. 14 obsesif kompulsif bo-zukluklu hasra ile 10 normal hirey, okillomotor be-ceriler ve fiksasyon perfbrmansi aciszndan degerlendirildi. Obsesif kompulsif bozukluklu grup sozkonusu Olciimlerde anlamh olciide daha farkh bulundu(p<0.001). Sonuclar, obsesif kompulsif bo-zukluk ile amaca yonelik sakkadik goz hareketi be-cerilerindeki yetersiz performans arasinda ili cki ol-dugu tezini desteklemektedir.

 

Neuroimaging studies have shown abnormalities of the frontal cortex and basal ganglia in persons with obsessive compulsive disorder. Since lesions in the frontal cortex and basal ganglia areas affect performance on goal guidid saccadic eye mo-vements, this study investigated the relation between the diagnosis of obsessive compulsive disorder and oculomotor performance. 14 patients with the cli-nical diagnosis of obsessive compulsive disorder-and 10 normal subjects were assessed with respect to their oculomotor tasks and fixations performance. the group with obsessive compulsive disorder were significantly different from normal group on these measures(p<0,001). The results support the hypo-hesis of a relationship between impaired per-formance on goal guided saccadic eye movement tasks and the diagnosis of obsessive compulsive di-sorder.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Zehra Akpınar, Necmeddin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Obsesıf Kompulsıf Eozuklukta Okuma Sırasında Elektrookulografik Inceleme, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(1)
Geliş Tarihi : 15.10.1996, Kabul Tarihi : 15.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme