Preterm Eylem Ve Preterm Erken Membran Rüptüründe Serum Ferritin Düzeyleri

Emine Nuray Ulular,Salim Erkaya,Neslihan Yerebasmaz,Burak Karadağ

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 157-160
Özeti Tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen günümüzde preterm doğum (PD) ve preterm erken membran rüptürü (PEMR) insidansı azaltılamamaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, preterm eylem (PE) ‘in etyolojisinde enfeksiyonun yerini desteklemektedir. Bir akut faz reaktanı olan ferritin, akut enflamasyon ve enflamatuar süreçte yükselmektedir. Çalışmanın amacı, 25-37. gebelik haftasındaki PE ve PEMR olgularındaki serum ferritin düzeylerinin aynı haftalardaki sağlıklı gebelerdeki serum ferritin düzeylerine göre yüksek olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmamıza 25-37. gebelik haftasında olan 51 sağlıklı gebe, 51 PE ve 51 PEMR tanısı alan gebe dahil edildi. Hemogram ve ferritin ölçümleri için venöz kan alındı. Her üç gruptaki olguların serum ferritin, hemoglobulin, beyazküre ve platelet değerleri karşılaştırılmıştır. Hem PE grubunun hem de PEMR grubunun ferritin değerleri (sırasıyla 14.71±14.70 ve 12.29±10.89) sağlıklı gebe grubuna göre (6.05±4.33) istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksektir (p<0,005). Ancak PE grubu ile PEMR grubunun ferritin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Sonuç olarak, bir akut faz reaktanı olan ferritin, enfeksiyonun yüksek sıklıkla eşlik ettiği PE ve PEMR olgularında yükselmektedir. Serum ferritin düzeyi bu olguların tanısında ve izleminde güvenli bir belirteç olarak kullanılabilir

 

Despite major advances in the field of obstetrics and progress of other obstetric complications, current treatment modalities are not able to decrease the incidence of preterm labor (PL) and preterm premature rupture of membranes (PPROM). Recent studies support the role of infection in the etiology of PL. As an acute phase reactant ferritin levels increase in acute inflammation and inflammatory process. The aim of this study is to compare serum levels of ferritin in patients with PL and PPROM at 25-37th weeks of gestation and healthy controls. This study includes 51 healthy women and 51 patients with PL and/or PPROM. Venous blood samples were taken for measurement of complete blood count and ferritin values. Serum ferritin, hemoglobin, white blood cell and platelet values of three groups were compared. In both PL group and PPROM group serum ferritin levels were higher than control group (14.71±14.70, 12.29±10.89 and 6.05±4.33 recspectively) and the difference was statistically significant (p<0.005) but serum ferritin levels showed no statistically significant difference between the PL and PPROM groups. In conclusion, ferritine as an acute phase reactant increases in PL and PPROM patients. Serum ferritin levels can be used as a marker in diagnosis and follow up of these patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emine Nuray Ulular, Özel Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Preterm Eylem Ve Preterm Erken Membran Rüptüründe Serum Ferritin Düzeyleri, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(4)
Geliş Tarihi : 13.03.2013, Kabul Tarihi : 03.05.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme