Preterm Eylem Ve Preterm Erken Membran Rüptüründe Serum Ferritin Düzeyleri

EMİNE NURAY ULULAR, SALİM ERKAYA, NESLİHAN YEREBASMAZ, BURAK KARADAĞ

  • Yıl : 2013
  • Cilt : 29
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 157-160
Tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen günümüzde preterm doğum (PD) ve preterm erken membran rüptürü (PEMR) insidansı azaltılamamaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, preterm eylem (PE) ‘in etyolojisinde enfeksiyonun yerini desteklemektedir. Bir akut faz reaktanı olan ferritin, akut enflamasyon ve enflamatuar süreçte yükselmektedir. Çalışmanın amacı, 25-37. gebelik haftasındaki PE ve PEMR olgularındaki serum ferritin düzeylerinin aynı haftalardaki sağlıklı gebelerdeki serum ferritin düzeylerine göre yüksek olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmamıza 25-37. gebelik haftasında olan 51 sağlıklı gebe, 51 PE ve 51 PEMR tanısı alan gebe dahil edildi. Hemogram ve ferritin ölçümleri için venöz kan alındı. Her üç gruptaki olguların serum ferritin, hemoglobulin, beyazküre ve platelet değerleri karşılaştırılmıştır. Hem PE grubunun hem de PEMR grubunun ferritin değerleri (sırasıyla 14.71±14.70 ve 12.29±10.89) sağlıklı gebe grubuna göre (6.05±4.33) istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksektir (p<0,005). Ancak PE grubu ile PEMR grubunun ferritin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Sonuç olarak, bir akut faz reaktanı olan ferritin, enfeksiyonun yüksek sıklıkla eşlik ettiği PE ve PEMR olgularında yükselmektedir. Serum ferritin düzeyi bu olguların tanısında ve izleminde güvenli bir belirteç olarak kullanılabilir
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Preterm Eylem Ve Preterm Erken Membran Rüptüründe Serum Ferritin Düzeyleri
, Vol. 29 (4)
Geliş Tarihi : 13.03.2013, Kabul Tarihi : 13.03.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;