Prostat Kanserlerinde Sentromer H Protein (Cenp-H) Ekspresyonunun Değerlendirilmesi

YUNUS EMRE GÖGER, İLKNUR KARALEZLİ, GİRAY KARALEZLİ, HÜSEYİN OSMAN YILMAZ, AYŞE GÜL ZAMANİ

  • Yıl : 2021
  • Cilt : 37
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 151-157

Amaç: Bu çalışmada amacımız, prostat kanserinde (PCa) sentromer H protein (CENPH) gen ekspresyon düzeylerinin değişip değişmediğini belirlemektir.
Gereçler ve Yöntem: Çalışmada 40 primer prostat kanserli hastanın prostat doku örneği kullanıldı. Bu nedenle, prostat kanseri teşhisi konmuş hastalardan çıkarılan toplam parafine gömülü prostat dokularında CENPH geninin transkripsiyonel analizi gerçekleştirildi. Ekspresyon analizleri, aynı hastanın prostat dokusundaki tümöral ve tümöral olmayan alanlardaki ekspresyonların karşılaştırılmasından elde edildi. 
Ayrı RNA izolasyonu yapıldı. Sonraki qRT-PZR analizleri üç kez tekrarlandı ve elde edilen veriler üzerinde Ct değerlerinin kalite kontrolleri yapıldı. Housekeeping geni GAPDH ve hedef gen CENPH ' ın Ct değerleri doku (tümör ve normal) ve teknik tekrar gruplarında karşılaştırıldı.
Bulgular: Prostat kanserinde tümör ve normal doku örnekleri arasında CENPH ekspresyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Ayrıca ölüm nedenleri araştırılırken hastaların hiçbirinde PCa' ya bağlı ölüm saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamızda, CENPH gen ekspresyon anomalilerinde prostat kanseri tümörogenezi ile herhangi bir ilişki bulamadık. Bununla birlikte, yüksek CENPH gen ekspresyonuna sahip bazı kanserler (küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, kolon kanseri vb.), tümör invazyonu, kötü prognoz ve ilaç direnci ile ilişkilidir. CENPH gen ekspresyonu ve prostat kanseri üzerindeki etkisi hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
 

Atıf yapmak için : Karalezli I, Zamani AG, Goger YE, Yilmaz HO, Karalezli G. Evaluation of Centromer H Protein (CENPH) Gene Expression in Prostate Cancers. Selcuk Med J 2021;37(2): 151-157
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Prostat Kanserlerinde Sentromer H Protein (Cenp-H) Ekspresyonunun Değerlendirilmesi
, Vol. 37 (2)
Geliş Tarihi : 25.05.2021, Kabul Tarihi : 25.05.2021, Yayın Tarihi : 05.06.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;