Psıkıyatrı Hastalarında Sıgara, Sıgara Kullanıpvıı Ve Psikopatoloji Ile İliskisi Kontrollü Bir Çalışma

Rahim Kucur,İshak Özkan,Metin Turan,Sıtkı Karaca,Said Bodur

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 505-511
Özeti Sigara akskanhigi ye sigara kesilme semptomlarl psikiyatrik hastalarda onlarin, kontrol grubu kabul edilen, saglikh refakatcdarmda calzplch. Has-talar ye kontrol grubu sigara icen Ye icmeyetz diye ikiye ayrtlarak degerlendirildi. Anket sorumuzda Fagestrom Sigara Bagtmlihk Olcegi ye DSM-IV si-gara bagunititti semptomlari ye yoksunlugu kri-terlerini de icerniektedir. Bit anket 216 k4i icin uy-gulanmigir. Kontrol grubu ile mukayese edildiginde bagtmhhk beq-lama yap hastalarda daha erken lama ve uzun siireli sigara icme bakimindan is-tatistik ola'rak cmlamh ciktr. Sigara icimi ye si-garaya bagunhhIc hastalarda agir olarak bulunmuour. Bu egilim nikotinin nororegillator et-kilerine baglanabilir.

 

Habitual smoking and smoking dependent Itsith-drawal symptoms in psychiatric patients and their healtly attendants which are considered as control, were surveyed. The patients and the control groups were subdivided into smokers and nonsmokers and evaluated accordingly_ Fagersn-om Tolerance Of-estionnory, and criteria of DSM-IV cigarette-smoking dependency and abstinency were included in our survey questionnaries and used for 216 in-dividuals. When compared to control groups, the onset of addiction age was earliers and the duration of smoking was longer in patients and these values were statistically significant. The tendency of smo-king and addiction among the patients found to be severe and this can be attributed to neuroregulatory effects of nicotine.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Rahim Kucur, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Psıkıyatrı Hastalarında Sıgara, Sıgara Kullanıpvıı Ve Psikopatoloji Ile İliskisi Kontrollü Bir Çalışma, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme