Sıroz Vakalarında Ultrasonografık Portal Yen' Capı İle Ozefagus Varısı Ve Varıs Kanaması Arasındakı Ilıksı

Hakkı Polat,Hamdi Ekici,Şamil Ecirli

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 215-218
Özeti SeIc•uk Oniversitesi Tip Fakiihesi Anabilim Dali kiliniginde 1984-1994 ydlan arasmda yatan ye siroz teltisi alan hastalar arasmda ultrasonografik ola-rak portal ►en rapt olriihniii endoskopik olarak ifize-fagus varisi ve vans kanamast tespit edilnu4 vakalar retrospektif olarak incelenmi ciir. Vakalar, 1- Ozefagus varisi ve varis kanamast olanlar, 2- Ozefagus varisi olanlar ve fakat kanamasi ol-mayanlar, 3- Ozefagus varisi ye kanamasr olmavanlar, ohnak fizere 3 gruba ayrildt. Her grub kin 17 vaka ineelendi. Vena porta rapt ile ozefagus varisi ye varis kanamast arastridaki iliFkiler aragtrtldt. tilt-rasonografik olarak Venn porta cape ne kadar genii ire lizaefagus varisi bulimmast ve varis kan.ama ris-kinin artabilecegi sonucuna vartldt. Bu sonurlar Tiirkiye'de diger raltimalarla uyumlu buluninuFtur. Ancak, yaptlan yurt chit raltpnalarda bit kadar stk bir ilivki tespit edilmenziitir. Bet da, buralarda has-talann rok daha erken hastaneye baivunnalart ile artklanabilir.

 

This study was performed retrospectively by eva-luating the 51 patient's data who had chronic pa-ranchimal liver disease and who had ultrasonographic portal vein diameter from 1989 to 1994 in Internal Me-dicine Department of Selruk University School of Me-dicine. The cases were divided into three categories: the first who has easophagial varicess and varicess bleeding, the second who has easophagial varicess and not varicess bleeding. 17 cases was evaluated in each groubs. The finding of endoscopic and ult-rasonographic examinations was also consistent with other studies which performed in Turkey that implies the wider Vena porta diameter, the more common ea-sophagial varicess and varicess bleeding. Lack of such a strong correlation about this topic in France and Austria might be due to more earlier seeking medical advise of the patients in these countries.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hakkı Polat, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sıroz Vakalarında Ultrasonografık Portal Yen' Capı İle Ozefagus Varısı Ve Varıs Kanaması Arasındakı Ilıksı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme