TIROiDEKTOMi TEKNIKLERININ NERVUS REKURRENS PARALIZiSi ORANINA ETKiSi (ON ÇALISMA)

Metin Aydın, Osman Güler, Muzaffer Kırış

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 263-266
Tiroid cerrahisinde, N. Rekurrens yaralanrnast guniirnazde de buyuk bir problerndir. Rekurrens'in hasar gorme olastligt guatrin morfolojisi, fonk-siyonel dururnu ye esas itibariyle rezeksiyon teknigi ile ill kilidir. Bu nedenle tiroidektomi tekniklerinde inodifikasyonlar geli,vtirilmektedir. Ekim 1994 ye Mart 1996 tarihleri arasinda Yiizuncii Ytl Uni-versitesi Tip Faakulesi Hastanesi Genel Cerrahi Kli-niginde bilateral subtotal tiroidektomi yap:Ian 57 guatr olgusu calrFma kapsamtna almmtpr. 27 oi-guda N. Rekurrens operasyon esnasincla goriildii ye inferior tiroid arterler baglandi. 30 olguda ise int-rakapsiiler caltoldr. Operasyon oncesi ye operasyon sonrast indirekt laringoskopi ile kord vocal mu-ayenesi yaprldt. Birinci grupta 1 olguda bilateral (%3.7), 1 olguda tek tarafli (%3_7) sinir paralizisi saptanch. Ikinci grupta ise sadece 1 olguda tek ta-raflt sinir paralizisi (% 3.3) saptandt. Bilateral sinir paralizisi saptanan hasta haric. digerleri ,vifa buldu On calt,saffuzin sonucunda, intrakapsiiler teknigin N. Rekurrens hasartnt azalttigt
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TIROiDEKTOMi TEKNIKLERININ NERVUS REKURRENS PARALIZiSi ORANINA ETKiSi (ON ÇALISMA)
, Vol. 12 (3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;