Topiramatın Metotreksat İlişkili Pankreas Hasarı Üzerine Etkisi

Topiramate on Pancreatic Injury

Filiz Mercantepe,Levent Tümkaya

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 39
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 94-91
Özeti

Amaç: Bu çalışmada metotreksat ilişkili pankreas hasarında topiramatın pankreasın Langerhans adacık hücreleri üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlandı. Gereçler ve Yöntem: Çalışma 04 Temmuz- 24 Temmuz 2022 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hayvan Deneyleri ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Spraque-Dawley erkek sıçanlar her grupta
8 hayvan olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna ait sıçanlara sadece %0.9’luk serum fizyolojik intraperiteonal (i.p.) olarak uygulandı. Metotreksat (MTX) grubuna tek doz 20mg/kg MTX uygulandı. Topiramat (TPM) tedavi grubuna MTX uygulamasından 7 gün önce ve 7 gün sonra olmak üzere toplam 14 gün süreyle günde tek doz TPM 100 mg/kg/gün oral gavaj yoluyla uygulandı. TPM uygulamasından 7 gün, son dozdan 16 saat sonra tüm denekler 50 mg/kg ketamin HCL ve 20 mg/kg ksilazin i.p. uygulanarak uyutuldu. Bulgular: MTX grubunda Langerhans adacıklarında yaygın ödematöz alanlar ve nekrotik hücreler gözlemledik. TPM grubunda MTX grubuna kıyasla nekrotik hücrelerin ve ödematöz alanların azaldığını
saptadık. MTX grubunda insulin pozitivitesi gösteren β hücrelerinin kontrol grubuna kıyasla azalmış olduğunu saptadık (p<0.05). TPM grubundaki pankreas dokusuna ait kesitlerde MTX grubuna kıyasla insülin pozitivitesi gösteren β hücrelerinde anlamlı düzeyde artış olduğunu gözlemledik (p<0.05). MTX grubunda kontrol grubuna kıyasla glukagon pozitivitesi gösteren hücrelerin sayısında anlamlı olarak azalma olduğunu izledik (p<0.05). TPM grubunda MTX grubuna kıyasla glukagon pozitivitesini gösteren α hücrelerinin sayısının artmış olduğunu gözlemledik (p<0.05). Histopatolojik Hasar Skoru kontrol grubunda 0(0-1), MTX grubunda 6(6-8)’ya yükseldiğini saptadık (p<0.05). TPM grubunda HHS 2(2-3) olarak gözlemlendi (p<0.05). Sonuç: Çalışmamız topiramatın pankreas adacık hücreleri üzerinde koru yucu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

 

Aim: The present study aimed to investigate the effects of topiramate on pancreatic islets of Langerhans cells in Methotrexate-related pancreatic injury. Materials and Methods: The study was conducted between 04 July - 24 July 2022 in the Animal Research Unit of Recep Tayyip Erdogan University. Male Spraque-Dawley rats were divided into 3 groups with 8
animals in each group. Control group (C) (Only 0.9% saline was administered). A single dose of 20mg/kg Methotrexate was administered to the MTX group (MTX). The TPM group (TPM) was administered 100 mg/kg/day Topiramate by oral gavage for a total of 14 days, 7 days before and after Methotrexate administration. All subjects were euthanized by anesthesia 16 hours after the l ast Topiramate dose. Results: We observed widespread edematous areas and necrotic cells in the islets of Langerhans in the MTX. We found that necrotic cells and edematous areas were decreased in the TPM compared to the
MTX. We found fewer β cells showing insulin positivity in the MTX compared to the controls (p<0.05). We observed an increase in insulin-positive β-cells in the TPM compared to the MTX (p<0.05). We observed a significant decrease in the number of cells showing glucagon positivity in the MTX compared to the controls (p<0.05). We observed an increased number of α cells showing glucagon positivity in the TPM compared to the MTX (p<0.05). We found that the HDS increased from 0(0-1) in the control group to 6(6-8) in the MTX (p<0.05). It was found as 2(2-3) in the TPM (p<0.05). Conclusion: Our study shows that topiramate has a protective ef fect on pancreatic islet cells. 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Filiz Mercantepe, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin ve Metabolizma
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Mercantepe F, Tumkaya L. The Effects of Topiramate on Methotrexate-Induced Pancreatic Injury. Selcuk Med J 2023;39(2): 84-91

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Topiramatın Metotreksat İlişkili Pankreas Hasarı Üzerine Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 39(2)
Geliş Tarihi : 05.06.2023, Kabul Tarihi : 08.06.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme