Kuru göz hastalarında otolog serum uygulamasının etkinliği

AHMET ÖZKAĞNICI, MEHMET KEMAL GÜNDÜZ, NAZMİ ZENGİN

  • Yıl : 2002
  • Cilt : 18
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 245-247
Amaç: Kuru göz hastalarında otolog serum uygulanışının etkinliğinin ve olası komplikasyonlarının belirlenmesi. Yöntem: Dokuzu Sjögren sendromlu 27 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastalara kullanmakta oldukları ilaçlara ek olarak kendi serumlarının, serum fizyolojikle %20 oranında seyreltilmesiyle elde edilen damlalardan uygulandı. Hastalar yakınmaları, gözyaşı karakteristikleri ve oküler yüzey parametreleri açısından değerlendirildi. Olası kontaminasyonu belirlemek amacıyla damlalıklardan kültür için örnekler alındı. Bulgular: Hastaların %40'ında ilk 15 gün içinde, %85’inde ise birinci ayın sonunda yakınmalarda ve oküler yüzey parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler saptandı. Kültürlerin üç hastanın damlalıklarından alınan örneklerde kontaminasyon olduğunu ortaya koymasına karşın enfeksiyon ya da başkaca bir komplikasyona rastlanmadı. Sonuç: Otolog serum uygulaması diğer ilaçlarla yeterli düzelme sağlanamayan kuru göz hastalarında etkili ve güvenilir bir ek tedavi seçeneği olabilir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Kuru göz hastalarında otolog serum uygulamasının etkinliği
, Vol. 18 (4)
Geliş Tarihi : 04.12.2002, Kabul Tarihi : 04.12.2002, Yayın Tarihi : 01.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;